Словарь

З
ЗСУВ ФАЗ (синхронних гармонічних коливань)

  Різниця фаз двох синхронних гармонічних коливань у певний момент часу (рос. сдвиг фаз (синхронных гармонических колебаний); англ. phase difference).

З’ЄДНАННЯ ЗМІШАНЕ (ділянок електричного кола)

  Поєднання послідовної та паралельної ділянок електричного кола (рос. соединение смешанное (участков электрической цепи)).

З’ЄДНАННЯ ПАРАЛЕЛЬНЕ (ділянок електричного кола)

  З`єднання кількох пристроїв, коли усі вони знаходяться під однією й тією ж самою напругою (рос. соединение параллельное; англ. parallel connection).

З’ЄДНАННЯ ПОСЛІДОВНЕ (ділянок електричного кола)

  З`єднання кількох пристроїв, при якому в них проходить один і той самий струм (рос. соединение последовательное; англ. series connection).

К
КАБЕЛЬ

   Конструкція з одного або декількох ізольованих один від одного провідників (жил) чи оптичних волокон, укладених в оболонку. Окрім жил та ізоляції може містити екран, силові та інші конструктивні елементи (рос. кабель).

КАВІТАЦІЯ

  (від лат. сavitas – пустота) – утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю (кавітаційних бульбашок), тобто порушення суцільності рідини. Виникає у результаті місцевого зниження тиску в рідині до певного критичного значення ркр (в реальній рідині значення ркр близьке до тиску насиченої пари цієї рідини при даній температурі), що може відбуватися або при збільшенні швидкості рідини (гідродинамічна кавітація), або при проходженні акустичної хвилі великої інтенсивності під час напівперіоду розрідження (акустична кавітація). Кавітаційна бульбашка, рухаючись з потоком рідини в область з більш високим тиском, дезінтегрує, створюючи ударну хвилю (імпульс адекватний гідравлічному удару). Це викликає вібрацію, руйнування поверхні робочих органів машин, зменшення ККД і зменшення ефективності роботи насосів, турбін тощо (рос. кавитация).

КАЛІБРУВАННЯ

  Підвищення точності розмірів штампованої заготовки чи штампованої поковки та (або) зменшення шорсткості їх поверхонь (рос. калибровка; англ. coining, embasing).

КАРТА ІНФОРМАЦІЙНА НДР [ДКР; ДТР]

  Документ, який містить короткі відомості про завершену НДР [ДКР; ДТР] та документацію, яку розроблено у процесі роботи (рос. карта информационная НИР [ОКР; ОТР]).

КАРТА РЕЄСТРАЦІЙНА НДР [ДКР; ДТР]

  Документ, який містить короткі відомості про розпочату НДР [ДКР; ДТР] (рос. карта регистрационная НИР [ОКР; ОТР]).

КАТАЛОГ

  (від грецьк. καταλογοζ) – у загальному випадку, певний список інформації про об`єкти, складений з метою полегшення пошуку цих об`єктів за якоюсь ознакою (рос. каталог).

КАТОД (пристрою)

   Електрод, що має негативний потенціал, через який електричний струм виходить із середовища, що має питомий кондуктанс (активна провідність), відмінний від питомого кондуктансу катода (рос. катод (устройства); англ. cathode).

КЛАС ТОЧНОСТІ (вимірювального трансформатора)

  Характеристика, установлена для вимірювального трансформатора, похибка струму (похибка напруги) та кутова похибка якого залишаються в установлених межах за даних умов роботи (рос. класс точности (измерительного трансформатора)).

КЛАСИФІКАЦІЯ

  Система групування або розподілення об`єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні "розподілення об`єктів на категорії" (рос. классификация).

КОГЕРЕНТНІСТЬ

  Це властивість хвилі зберігати свої частотні, поляризаційні й фазові характеристики. Умовою когерентності хвиль є незмінюваність у часі різниці між фазами коливань у них, що можливо лише за умови хвиль однакової довжини (частоти) (рос. корегентность).

КОЕФІЦІЄНТ ІНДУКЦІЙНОЇ КОТУШКИ

  Відношення напруженості магнітного поля індукційної котушки до відповідного значення струму (магнітне поле вимірюється у центрі площини котушки) (рос. коэффициент индукционной катушки).