Словарь

К
КОЕФІЦІЄНТ БРАКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЇ (процесу, виробничого підрозділу, підприємства)

  Відношення обсягу продукції з неусувними критичними дефектами до обсягу всієї продукції, виготовленої за певний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства] (рос. коэффициент брака технологической системы операции (процесса, производственного подразделения, предприятия)).

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані до математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані та простоїв, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за певний період експлуатації (рос. коэффициент использования технологической системы; англ. utilization factor of technological system).

КОЕФІЦІЄНТ ГАРМОНІК НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Відношення діючого значення сукупності вищих гармонік до діючого значення змінної величини: ; 1 2 2 1 2 uu k U UU h − = − =22 12 1 ii k I II h − = − = (рос. коэффициент гармоник несинусоидального напряжения [тока]; англ. harmonic factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current)).

КОЕФІЦІЄНТ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ АБСОРБЦІЇ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення напруги, що виникає на виводах конденсатора постійної ємності за рахунок діелектричної абсорбції, до напруги зарядженого конденсатора (рос. коэффициент диэлектрической абсорбции конденсатора постоянной емкости).

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

  Відношення пікового або середнього квадратичного значення вібропереміщення, віброшвидкості чи віброприскорення об`єкта захисту перед уведенням віброзахисту до значення відповідної величини після введення віброзахисту (рос. коэффициент эффективности вибрационной защиты; англ. effectiveness factor of vibration protection).

КОЕФІЦІЄНТ ЗГАСАННЯ

  Величина, що характеризує зменшення амплітуди хвилі струму або напруги на одиницю довжини лінії передачі (рос. коэффициент ослабления).

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД)

  Відношення корисної потужності до повної (рос. коэффициент полезного действия (КПД); англ. efficiency).

КОЕФІЦІЄНТ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ

  Відношення середньоквадратичного значення амплітуд вищих гармонік до значення амплітуди першої гармоніки (рос. коэффициент нелинейных искажений

КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ

  Відношення активної потужності до повної: l = P/S (рос. коэффициент мощности; англ. power factor).

КОЕФІЦІЄНТ ПОШИРЕННЯ

   Комплексна величина, що характеризує зміну комплексної амплітуди напруги або струму на одиницю довжини лінії (рос. коэффициент распространения).

КОЕФІЦІЄНТ СПОТВОРЕННЯ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Відношення діючого значення основної гармоніки до діючого значення змінної напруги [струму]: ku = U1/U; ki = I1/I (рос. коэффициент искажения несинусоидального напряжения [тока]; англ. fundamental factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current)).

КОЕФІЦІЄНТ ТЕХНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

  Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування об`єкта у працездатному стані за деякий період експлуатації до математичного сподівання сумарного часу перебування об`єкта у працездатному стані та у простоях, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за той самий період (рос. коэффициент технического использования).

КОЕФІЦІЄНТ ФАЗИ

  Величина, що характеризує зміну фази синусоїдальної хвилі напруги або струму на одиницю довжини лінії (рос. коэффициент фазы).

КОКИЛЬ

  Металева форма з природним або примусовим охолодженням, яка заповнюється розплавленим металом під дією гравітаційних сил (рос. кокиль; англ. metal mould).

КОЛИВАННЯ

  Зміна в часі будь-якої величини, яка характеризується черговим зростанням та спадом її значень відносно деякого середнього значення (рос. колебания; англ. oscillation).