Словарь

К
КООРДИНАТИ ОРТОГОНАЛЬНІ

  Взаємоперпендикулярні координати (рос. координаты ортогональные).

КОРОНА ВИСОКОЧАСТОТНА

  Високочастотний коронний розряд, спостерігається на частотах ≥105 Гц (рос. корона высокочастотная).

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ (КЗ)

  Випадкове або навмисне з`єднання двох або кількох точок електричного кола, що перебувають під різними потенціалами, через відносно малий опір (рос. короткое замыкание (КЗ); англ. short circuit).

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВЦІ

  Замикання, при якому струми в гілках електроустановки, що примикають до місця його виникнення, різко зростають, перевищуючи найбільший припустимий струм тривалого режиму. Примітки. 1. Замиканням називають будь-яке випадкове або навмисне, не передбачене нормальним режимом роботи електричне з`єднання різних точок електроустановки між собою або з землею (рос. короткое замыкание в электроустановке).

КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВЦІ

  Коротке замикання в електроустановці, обумовлене з`єднанням із землею будь-якого її елемента (рос. короткое замыкание на землю в электроустановке).

КОТУШКА

  Сукупність витків, переважно коаксіальних, з`єднаних послідовно (рос. катушка; англ. coil).

КОТУШКА ІНДУКТИВНА

  Струмопровідна обмотка (виток) встановленої форми, через яку тече струм, що створює магнітне поле певної величини в її площині та прилеглому об`ємі, основною властивістю якої є індуктивність (рос. катушка индуктивная; англ. inductor).

КОТУШКА ІНДУКТИВНОСТІ ІДЕАЛЬНА

  Iдеальний двополюсник, в якому напруга пропорційна похідній струму за часом (рос. катушка индуктивности идеальная; англ. ideal inductor).

КОТУШКА ОБМОТКИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Jбмотка електротехнічного виробу (пристрою) або її частина, виконана як окрема конструктивна одиниця (рос. катушка обмотки электротехнического изделия (устройства); англ. electrical coil).

КРИТЕРІЙ ВІДМОВИ

   Ознака чи сукупність ознак порушення працездатного стану об`єкта, встановлених у нормативно-технічній та (або) конструкторській (проектній) документації (рос. критерий отказа).

КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ

  Це показник якості роботи системи, фундаментальне поняття системи оптимального функціонування об`єктів (машин, процесів, підприємства, галузі, економіки у цілому) має бути єдиним і вимірюваним. У системах керування технологічними процесами критерієм оптимальності може бути один із показників якості перехідного процесу (скажімо, його тривалість), точність у номінальному режимі, собівартість продукції тощо. Приклади критеріїв оптимального управління (керування): критерій мінімуму імовірності помилкового рішення, критерій мінімуму середнього ризику, мінімаксний критерій – мінімуму максимального ризику та інші. (рос. критерий оптимальности системы).

КУМУЛЯЦІЯ

  (от лат. cumulo – накопичую) – концентрація енергетичного впливу (рос. кумуляция).

КУТ ВТРАТ (у синусоїдальному режимі)

  Кут, тангенс якого дорівнює відношенню активної потужності до абсолютного значення реактивної потужності (рос. угол потерь (в синусоидальном режиме); англ. loss angle (under sinusoidal conditions)).

Л
ЛІКВАЦІЯ

  Дефект у вигляді місцевих накопичень хімічних елементів або сполук, що виникли внаслідок вибіркової кристалізації при затвердінні металу (рос. ликвация).

ЛІНІЯ ЗАТРИМКИ

  Електричний пристрій, призначений для здійснення затримки під час пересилання сигналу (рос. линия задержки; англ. delay line).