Словарь

М
МІРИ

  Зразки одиниць визначених фізичних величин, які відтворюють фізичну величину заданого розміру (рос. меры).

МІЦНІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНА

  Випробувальна напруга, прикладена за спеціальних умов до ізоляції пристрою, яку вона повинна витримувати (рос. прочность изоляции электрическая; англ. insulation level).

МАГНІТ

  Пристрій, призначений для одержання зовнішнього магнітного поля (рос. магнит; англ. magnet).

МАГНІТ ПОСТІЙНИЙ

  Магніт, що не потребує струму для підтримання магнітного поля (рос. магнит постоянный; англ. permanent magnet).

МАГНІТНЕ КОЛО

  Сукупність феромагнітних і немагнітних елементів, електромагнітні процеси в яких можуть бути описані за допомогою понять про магніторушійну силу, магнітний потік та різницю магнітних потенціалів (рос. магнитная цепь).

МАГНІТОПРОВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Магнітна система електротехнічного пристрою або сукупність декількох її частин у вигляді окремої конструктивної одиниці (рос. магнитопровод электротехнического изделия (устройства); англ. coil flux guide).

МАГНІТОРУШІЙНА СИЛА (МРС)

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості магнітного поля уздовж замкненого контуру, та повному струму, що охоплюється цим контуром (рос. магнитодвижущая сила (МДС)).

МАКЕТ ВИРОБУ

  Виріб, який є спрощеним відтворенням у певному масштабі розроблюваного виробу чи його частини, призначений для оцінювання технічних і художніх рішень (рос. макет изделия).

МАРКА ПРОДУКЦІЇ

  Умовне літерне та (або) цифрове позначення продукції, яке відображає її виробниче походження, призначення та (або) особливості конструктивно-технологічного вирішення (рос. марка продукции).

МАРКЕТИНГ

  Метод надання переваги пропонованому товару або послузі, метод поширення цього товару (послуги) і призначення правильної ціни за нього (неї) (рос. маркетинг).

МАСА (електротехнічне поняття)

  Провідне тіло, потенціал якого приймається за базовий (рос. масса; англ. chassis; frame).

МАТЕРІАЛ

  Речовинний об`єкт, природний або створений у процесі синтезу та цілеспрямованої обробки, якому визначена заздалегідь задана функція (рос. материал).

МАШИНА ЕЛЕКТРИЧНА

  Електромеханічний перетворювач, який перетворює електричну енергію на механічну та навпаки (рос. машина электрическая; англ. electric machine).

МАШИНА ЕЛЕКТРОННА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА (ЕОМ)

  Загальна назва для обчислювальних машин, які є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові) на відміну від електромеханічних (на електричних реле) та механічних обчислювальних машин. (рос. машина электронная вычислительная).

МЕНЕДЖМЕНТ

  Процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для формування й досягнення мети суб`єкта господарської діяльності (рос. менеджмент).