Словарь

М
МЕРЕЖА ІНФОРМАЦІЙНА

  Призначена для обробки, збереження та передачі даних. Складається з абонентських і адміністративних систем, пов`язаних між собою комунікативною мережею. У залежності від відстані між абонентськими системами, інформаційні мережі підрозділяються на глобальні, територіальні та локальні. Розрізняють універсальні та спеціалізовані інформаційні мережі (рос. сеть информационная).

МЕРЕЖА ЕЛЕКТРИЧНА

  Сукупність пов`язаних між собою електричним зв`язком повітряних і кабельних ліній електропередач, трансформаторів та іншого електричного обладнання з усією інфраструктурою, у тому числі системами автоматики, захисту, управління, регулювання, призначених для передачі, розподілу та перетворення (зміни параметрів) електроенергії (рос. сеть электрическая).

МЕТА НАУКИ

  Опис, пояснення і прогнозування процесів і явищ дійсності, що складають предмет її вивчення, на основі законів, які нею відкриваються (рос. цель науки).

МЕТОД

  Сукупність прийомів або операцій, які підпорядковуються вирішенню конкретних завдань (рос. метод).

МЕТОД БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ

  Метод вимірювань, при якому вимірювана величина визначається безпосередньо за даними приладу (рос. метод непосредственной оценки).

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОЗРАХУНКОВИЙ

  Метод, який ґрунтується на розрахунку показників надійності за даними довідників з надійності компонентів і комплектувальних елементів об`єкта, за даними про надійність об`єктів-аналогів, за даними про властивості матеріалів та іншої інформації, наявної під час проведення розрахунку (рос. метод определения надежности расчетный).

МЕТОД ЗНИЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУГ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИЙ

  Метод полягає в обробці напружених ділянок конструкцій багаторазовими імпульсами тиску, що генеруються високовольтними електричними розрядами у рідині. Зниження напруг відбувається в основному внаслідок активізації природних дислокаційно-зсувних релаксаційних процесів, які збуджуються в металі хвилями напруг (рос. метод снижения остаточных напряжений электрогидроимпульсный).

МЕТОД ЗРІВНЯННЯ (нульовий метод)

  Величина, що вимірюється, порівнюється з величиною міри, яка добирається (рос. метод сравнения (нулевой метод)).

МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

  Метод знаходження наближеного розв`язку надлишково-визначеної системи. Часто застосовується у регресійному аналізі для оцінки невідомих величин за результатами вимірювань, які містять випадкові помилки, а також для наближеного представлення заданої функції іншими (більш простими) функціями. На практиці найчастіше використовується лінійний метод найменших квадратів у випадку системи лінійних рівнянь. Зокрема важливим застосуванням у цьому випадку є оцінка параметрів лінійної регресії, широко застосовуваної у математичній статистиці й економетриці (рос. метод наименьших квадратов).

МЕТОД ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Сукупність правил, які визначають послідовність та зміст дій при виконанні операцій, включаючи технологічний контроль, випробування (рос. метод технологический).

МЕТРОЛОГІЯ

  Наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та засоби досягнення потрібної точності (рос. метрология).

МОДЕЛЬ ВИРОБУ

  Виріб, який відтворює або імітує конкретні властивості даного виробу, виготовлений для перевірки принципу його дії і визначення характеристик. Примітки. 1. Під час створення нової продукції моделі можуть виготовлятися у процесі виконання НДР та ДКР. 2. Модель є складовою частиною макету (рос. модель изделия).

МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНА

  Наближений опис будь-якого класу явищ зовнішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки або системи математичних співвідношень. Потужний метод пізнання зовнішнього світу, а також прогнозування і управління. Аналіз математичних моделей дозволяє проникнути у суть явищ, що вивчаються (рос. модель математическая).

МОДЕЛЮВАННЯ (як метод дослідження)

  Метод, в якому використовують системи, що заміщують об`єкт досліджень та мають суттєву схожість із оригіналом та несуттєву різницю. Моделі бувають матеріальні та ідеальні (креслення, схеми, рівняння тощо) (рос. моделирование (как метод исследования)).

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Створення продукції з поліпшеними властивостями шляхом обмеженої зміни вихідної продукції. Примітка. У процесі поставки на виробництво модернізованої продукції вихідну продукцію вважають застарілою та знімають з виробництва (рос. модернизация продукции).