Словарь

М
МОДИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

  Різновид виробу, створений на основі базового з метою розширення або спеціалізації сфери його використання (рос. модификация изделия).

Н
НАВАНТАЖЕННЯ

  Пристрій, що споживає потужність (рос. нагрузка; англ. load).

НАВАНТАЖЕННЯ ПОВНЕ

  Максимальна величина навантаження, що відповідає усталеному режиму (рос. нагрузка полная; англ. full load).

НАГЛЯД АВТОРСЬКИЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої ним продукції чи технологічного процесу з метою забезпечення їх відповідності встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. надзор авторский в производстве и эксплуатации продукции).

НАГЛЯД МЕТРОЛОГІЧНИЙ

  Комплекс правил, положень та вимог технічного, економічного та правового характеру, які визначають організацію та порядок проведення робіт із повірки, ревізії та експертизи засобів вимірювань (рос. надзор метрологический).

НАДІЙНІСТЬ

  Властивість об`єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції у заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування. Примітки. 1. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об`єкта і умов його застосування, може містити у собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збереженість або певні поєднання цих властивостей. 2. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей (рос. надежность; англ. dependability).

НАДСТРУМ

  Струм, величина якого перевищує найбільше номінальне значення (рос. ток перегрузки; англ. over-current).

НАДСТРУМ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

  Струм, значення якого перевищує найбільше робоче значення струму електротехнічного виробу (пристрою) (рос. сверхток в электротехническом изделии (устройстве); англ. overcurrent).

НАКОПИЧУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

  Пристрої збереження, перенесення та обміну даних, відносяться до зовнішньої пам`яті ПК, дозволяють зберегти інформацію для наступного її використання незалежно від стану комп`ютера. Оптичні і магнітні диски, флеш-пам`ять (рос. накопитель информации; англ. over-current).

НАНОМАТЕРІАЛИ

  Матеріали, створені з використанням наночастинок або за допомогою нанотехнологій, що мають унікальні властивості, обумовлені наявністю наночастинок у матеріалі. До наноматеріалів відносяться об`єкти, один із характерних розмірів яких лежить в інтервалі 1...100 нм. Способи отримання наноматеріалів можно розділити на дві групи: "складання з атомів", "диспергування макроскопічних матеріалів" (рос. наноматериалы).

НАНОТЕХНОЛОГІЯ

  Міждисциплінарна область фундаментальної і прикладної науки, яка вивчає закономірності фізичних і хімічних систем розміром порядку декількох нанометрів або частинок нанометра. Поведінка наносистем суттєво відрізняється від поведінки об`єктів макросвіту завдяки високорозвиненій поверхні. Як правило, такі ефекти починають відігравати значну роль тоді, коли розмір частинок лежить у діапазоні 1...100 нанометрів (рос. наноматериалы).

НАПРУГА ДЖЕРЕЛА

  Напруга на затискачах ідеального джерела напруги (рос. напряжение источника).

НАПРУГА ЕЛЕКТРИЧНА

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості електричного поля (рос. напряжение электрическое).

НАПРУГА ЗМІННА

  Періодична напруга [струм], середнє значення якої за період дорівнює нулю (рос. напряжение [ток] переменное; англ. alternating voltage [current]).

НАПРУГА МАЛА

  Номінальна напруга (не більше за 42 В), яка застосовується для зменшення небезпеки ураження електричним струмом (рос. напряжение малое).