Словарь

Н
НАПРУГА ПУЛЬСУЮЧА

  Періодична напруга [струм], середнє значення якої за період не дорівнює нулю: u = U0 + u; i = I0 + i (рос. напряжение [ток] пульсирующее; англ. pulsating voltage [current]).

НАПРУГА РОЗРЯДНА

  Електрична напруга, за якої відбувається електричний пробій ізоляційного середовища (газу, рідини, твердого тіла) між електродами (рос. напряжение разрядное).

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

  Векторна величина Е, що характеризує електричне поле і визначає силу, діючу на заряджену частинку з боку електричного поля. Примітка. Напруженість електричного поля чисельно дорівнює відношенню сили, діючої на заряджену частинку, до її заряду і має напрям сили, діючої на позитивно заряджену частинку (рос. напряженность электрического поля).

НАПРУЖЕНІСТЬ КРИТИЧНА ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПРОБОЇ У РІДИНІ

  Напруженість електричного поля, що забезпечує швидкість розігріву рідини, необхідну для того, щоб кипіння носило вибуховий характер (рос. напряженность критическая при импульсном электрическом пробое в жидкости).

НАПРУЖЕНІСТЬ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

  Векторна величина Н, що характеризує магнітне поле і дорівнює геометричній різниці індукції В, поділеної на магнітну сталу µ0, та намагніченості M (рос. напряженность магнитного поля). H = 1/µ0B – M.

НАРОБІТОК

  Тривалість або обсяг роботи об`єкта. Примітка. Наробіток може бути як неперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кілометрах пробігу тощо), так і цілочисельною величиною (кількість робочих циклів, запусків тощо) (рос. наработка; англ. operation time).

НАРОБІТОК ДО ВІДМОВИ

  Наробіток об`єкта від початку експлуатації до виникнення першої відмови (рос. наработка до отказа; англ. operation time to failure).

НАСТАНОВА З ЯКОСТІ

  Документ, в якому викладено політику у сфері якості і описано систему якості організації. Примітки. 1. Настанова з якості може охоплювати всю діяльність організації або тільки її частину. Назва і галузь використання певних настанов відбиває сферу їх використання. 2. Настанова з якості здебільшого містить чи посилається на: а) політику у сфері якості; б) обов`язки, відповідальність, повноваження та взаємовідносини керуючого персоналу, виконує, перевіряє чи аналізує роботу, що впливає на якість; в) методики системи якості та інструкції; г) засади перегляду, актуалізації і контролю за виконанням настанови з якості. 3. Настанови з якості можуть різнитися щодо обсягу і формату з урахуванням потреб організації. Вони можуть складатися з декількох документів (рос. руководство по качеству).

НАСТРОЮВАННЯ (пристрою)

  Процес отримання одного чи кількох параметрів зміною величини, наприклад, однієї з резонансних частот, необхідних для роботи пристрою в номінальному режимі (рос. настройка (устройства); англ. tuning (of a device)).

НАУКА

  Сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення та теоретична систематизація об`єктивних знань про дійсність; метою якої є опис, пояснення та передбачення процесів і явищ дійсності на підставі відкритих нею законів. Примітка. Наука – одна з форм суспільної свідомості (рос. наука).

НАУКОЗНАВСТВО

  Галузь науки, що вивчає закономірності функціонування і розвитку науки, структуру і динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з іншими сферами матеріального і духовного життя суспільства (рос. науковедение).

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Невиконання встановлених до продукції вимог (рос. несоответствие продукции).

НЕСПРАВНІСТЬ

  Стан об`єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об`єкта. Примітка. Несправність часто є наслідком відмови об`єкта, але може бути й без неї (рос. неисправность; англ. fault).

НОВИЗНА ЛОКАЛЬНА

  Новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів (рос. новизна локальная).

НОУ-ХАУ

  Повністю або частково конфіденційні знання, досвід, технічні рішення, секрети виробництва, які не користуються правовою охороною, але містять інформацію для ефективної організації виробництва і є комерційною тайною (рос. ноу-хау).