Словарь

О
ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОВНИЙ (імпеданс)

  Скалярна величина, що дорівнює частці від ділення діючого значення напруги на затискачах двополюсника на діюче значення струму в ньому (рос. сопротивление электрическое полное (импеданс); англ. (modulus of) impedance).

ОПІР КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ПРОХІДНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА

  Комплексний або операторний опір прохідного пасивного чотириполюсника з боку однієї пари затискачів, коли інша пара замкнена накоротко (рос. сопротивление короткого замыкания проходного четырехполюсника).

ОПІР МАГНІТНИЙ

  Відношення магніторушійної сили до магнітного потоку, викликаного нею (рос. сопротивление магнитное; англ. reluctance).

ОПІР РЕАКТИВНИЙ (реактанс)

  Уявна частина комплексного електричного опору (імпедансу) (рос. сопротивление реактивное (реактанс); англ. reactance).

ОПІР ХОЛОСТОГО ХОДУ ПРОХІДНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА

  Комплексний, операторний або дискретний опір пасивного чотириполюсника з боку однієї пари затискачів, коли інша пара затискачів розімкнена (рос. сопротивление холостого хода четырехполюсника).

ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність заходів, що забезпечують відпрацювання та перевірку підготовленого технологічного процесу, а також опанування практичних способів виготовлення продукції з визначеними вимогами до якості та обсягу випуску продукції (рос. освоение производства продукции).

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПРОЕКТНА

  Визначення сподіваних числових значень показників надійності проектованого об`єкта на підставі даних про надійність його складових частин і структури об`єкта (рос. оценка надежности проектная).

ОЦІНКА ЯКОСТІ

  Систематична перевірка придатності об`єкта до задоволення встановлених вимог. Примітки. 1. Оцінювання якості може проводитися з метою визначення можливостей постачальника у сфері якості. У цьому випадку, залежно від конкретних умов, наслідок оцінювання якості можна використовувати для кваліфікації, ухвалення, реєстрації чи акредитації. 2. З терміном "оцінювання якості" можна застосовувати додатковий визначник залежно від галузі використання (наприклад, процес, персонал, система) і періоду, в якому проводиться оцінювання якості (наприклад, "передконтрактне оцінювання якості процесу"). 3. Загальне оцінювання якості постачальника може також включати оцінювання фінансових і технічних ресурсів. 4. В англійській мові "quality evaluation" (оцінювання якості) інколи називають "quality assessment", "quality appraisal" або "quality survey" за конкретних умов (рос. оценка качества).

ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ

  Очищення поверхні виливків від пригару, залишків формувальної суміші і ливарних стрижнів (рос. очистка отливок; англ. fettling casting).

ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ

  Очищення поверхні виливків від пригару, залишків формувальної суміші та ливарних стрижнів за допомогою електророзряду в рідині. Принцип дії оснований на використанні енергії високовольтних електричних розрядів у воді між спеціальною електродною системою та поверхнею виливків (електрогідравлічний ефект) (рос. очистка отливок электрогидравлическая).

П
ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

  Робота електричного пристрою або кола, які віддають корисну потужність (рос. под нагрузкой; англ. on-load (operation)).

ПІДСИЛЮВАЧ

  Пристрій, призначений для збільшення значення певної величини через споживання необхідної енергії від зовнішнього джерела (рос. усилитель; англ. amplifier).

ПІДСИСТЕМА (технологічної системи)

  Технологічна система, яка виділяється за функціональною або структурною ознакою з технологічної системи вищого рівня (рос. подсистема (технологической системы); англ. subsystem of technological system).

ПІЗНАННЯ

  Процес відображення та відтворення дійсності у мисленні, обумовлений розвитком суспільно-історичної практики (рос. познание).

ПАРАМЕТР ПОТОКУ ВІДМОВ, Z(t)

  Відношення математичного сподівання кількості відмов відновлюваного об`єкта за досить малий його наробіток до значення цього наробітку (рос. параметр потока отказов,Z(t))