Словарь

П
ПЛОЩИНА ЗАЗЕМЛЕННЯ

  Плоска струмопровідна поверхня, потенціал якої прийнято за спільний для генератора магнітного поля і допоміжного обладнання (площина заземлення може використовуватись як провідник, що замикає виток індукційної котушки) (рос. плоскость заземления).

ПОДІЛЬНИК НАПРУГИ

  Пристрій, в якому вхідна і вихідна напруга пов`язані коефіцієнтом передачі. Як подільник напруги зазвичай застосовують регулювальний опір (потенціометр). Опір може бути як активним, так і реактивним (рос. делитель напряжения).

ПОКАЗНИК НАДІЙНОСТІ

  Кількісна характеристика однієї або декількох властивостей, які у сукупності складають надійність об`єкта (рос. показатель надежности).

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  Кількісна характеристика однієї чи декількох властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають щодо визначених умов її створення та експлуатації або споживання (рос. показатель качества продукции).

ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Одна із двох складових електромагнітного поля, що характеризується дією на заряджену електричну частинку з силою, пропорційною заряду частинки і яка не залежить від її швидкості (рос. поле электрическое).

ПОЛЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ

  Це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Електромагнітне поле характеризується векторними величинами – напруженістю електричного поля Е, вектором електричної індукції D, вектором магнітної індукції B й напруженістю магнітного поля H (рос. поле электромагнитное).

ПОЛЕ МАГНІТНЕ

  Одна із двох складових електромагнітного поля, що характеризується дією на заряджену електричну частинку, яка рухається з силою, пропорційною заряду частинки та її швидкості (рос. поле магнитное).

ПОЛЕ ФІЗИЧНЕ

  Особлива форма матерії; система з нескінченним числом ступенів свободи. До поля фізичного відносяться: електромагнітне та гравітаційне поля, поле ядерних сил, хвильові поля (квантовані), які відповідають різним частинкам (рос. поле физическое).

ПОЛЮС МАГНІТОПРОВОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина магнітопроводу електротехніч ного виробу (пристрою), призначена для виходу робочого магнітного потоку в навколишнє немагнітне середовище або для його входу в магнітопровід із немагнітного середовища (рос. полюс магнитопровода электротехнического изделия (устройства)).

ПОЛЮС МАГНІТУ

  Частина магніту, через яку входить або виходить зовнішній магнітний потік (рос. полюс магнита; англ. poles of a magnet).

ПОЛЯРИЗАЦІЯ

  Явище зміщення електричних зарядів діелектрика під впливом зовнішнього електричного поля, що зумовлює виникнення внутрішнього електричного поля з протилежним напрямком, наслідком чого є зменшення прикладеного поля. При цьому виникає наведений зовнішнім електричним полем дипольний момент одиниці об`єму речовини, кількісна характеристика діелектричної поляризації. Позначається літерою Р, вимірюється у системі СІ у В/м (рос. поляризация).

ПОРІВНЯННЯ (як метод дослідження)

  Процес установлення схожості та (або) різниці у предметів та явищ дійсності (рос. сравнение (как метод исследования)).

ПОРИСТІСТЬ ГАЗОВА

  Дефект у вигляді дрібних пор, утворених у результаті виділення газу з речовини при затвердінні (рос. пористость газовая).

ПОСТІЙНА ЧАСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Величина, що характеризує електричне коло, у якому вільний струм є експонентною функцією часу, протягом якого струм у цьому колі убуває в е разів, де е – основа натурального логарифма (рос. постоянная времени электрической цепи).

ПОСТІЙНА ЧАСУ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Величина, яка дорівнює добутку опору ізоляції конденсатора постійної ємності на його власну ємність (рос. постоянная времени конденсатора постоянной емкости).