Словарь

І
ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

  (від лат. interpolatio – перетворення) – в обчислювальній математиці спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень (рос. интерполяция).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК

  Наука про пошук неструктурованої документальної інформації, пошук інформації в документах, пошук самих документів, добування метаданих з документів, пошук тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет. Інформаційний пошук – велика міждисциплінарна область науки, яка стоїть на перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, бібліотечної справи та статистики (рос. информаионный поиск).

ІНФОРМАЦІЯ

  У філософії це відображення реального світу. Філософська категорія, як один із атрибутів матерії, що відбиває її структуру. З точки зору споживачів – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі й оцінені як корисні. Іншими словами, інформація – це нові знання, які отримує споживач (суб`єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей. Інформацію можна поділити на галузеву, реферативну, тематичну, сигнальну, бібліографічну, науково-технічну та ін. (рос. информация).

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

  Iнформація, що містить відомості, які становлять державну та інші, передбачені законом таємниці, розголошення яких завдає шкоди особі, суспільству або державі, а також конфіденційна інформація, що є власністю держави або установи – виконавця НДР (рос. информация с ограниченным доступом).

ІНФОРМАЦІЯ КОНФІДЕНЦІЙНА

  Це інформація з обмеженим доступом, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених із ним умов (рос. информация конфиденциальная).

ІСКРОВИЙ РОЗРЯД

  Нестаціонарна форма електричного розряду в газах. Має вигляд яскравих зигзагоподібних розгалужених ниток – каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний проміжок і зникають, замінюючись на нові. Супроводжується виділенням великої кількості теплоти і яскравим світінням газу. Явища, які характеризують даний розряд, викликаються електронними та іонними лавинами, що виникають в іскрових каналах, де тиски збільшуються до сотень атмосфер, а температура підвищується до 10000 °С. Прикладом іскрового розряду є блискавка. Відстань, яка пробивається іскрою в повітрі, залежить від напруги, пробивна напруга повітря дорівнює 10 кВ на 1 см. Іскровий розряд відбувається, якщо потужність джерела енергії недостатня для підтримки стаціонарного дугового або тліючого розряду (рос. искровой разряд).

А
АБСОРБЦІЯ

(від лат. absorptio – поглинання) – об`ємне поглинання однієї речовини іншою речовиною – абсорбентом. Використовується у промисловості для розділення газових сумішей, очищення газів тощо.
(рос. абсорбция; англ. absorption).

АБСОРБЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА

   Поглинання електричного заряду. При дії на діелектрик електрорушійної сили електричне зміщення поступово збільшується; при зникненні електрорушійної сили діелектрик не повертається миттєво у своє початкове положення, а розряджається тільки частково, і поступово на його поверхні з`являється електричний потенціал, у той час як внутрішня частина діелектрика поступово деполяризується. Майже усім твердим діелектрикам притаманне явище електричної абсорбції, що пояснює залишкову напругу конденсаторів та кабелів (рос. абсорбция электрическая).

АБСОРБЦІЯ КОНДЕНСАТОРА ДІЕЛЕКТРИЧНА

    Явище, властиве конденсаторам постійної ємності з уповільненою поляризацією діелектрика, що полягає в появі напруги на обкладинках після короткочасного розряду конденсатора (рос. абсорбция конденсатора диэлектрическая).

АБСТРАГУВАННЯ

(як метод дослідження) – уявне відсторонення від несуттєвих властивостей, зв`язків, співвідношень об`єктів або явищ та відокремлення деяких сторін, які цікавлять дослідника (рос. абстрагирование (как метод исследований)).

АВТОКОЛИВАННЯ

коливання системи, що виникають внаслідок самозбудження (рос. автоколебания; англ. self-excited vibration).

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД У ВИРОБНИЦТВІ [ЕКСПЛУАТАЦІЇ] ПРОДУКЦІЇ

– сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої нимпродукції чи технологічного процесу з метою забезпечення відповідності їх встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. авторский надзор в производстве [эксплуатации] продукции).

АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

– виконання функцій з визначення, організації, маніпулювання, контролю та захисту всіх даних бази
(рос. администрирование базы данных; англ. database administration).

АКАДЕМІЯ НАУК

 – об`єднання науковців країни, що є головним центром однієї або декількох галузей науки. Метою діяльності Національної академії наук України є одержання нових і узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного і культурного розвитку країни;
підготовка висококваліфікованих кадрів (рос. академия наук).

АКТУАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– перетворювач електричних сигналів на сигнали іншої природи (рос. актуатор электрический; англ.
(electric) actuator).