Словарь

П
ПОХИБКА ВИМІРЮВАНЬ

  Кількісне відображення якості вимірювань (∆X), яке відображає близькість результату вимірювань (Х) до розміру вимірюваної фізичної величини (ХН). X = ХН ± ∆X. ∆X – називається абсолютною похибкою. ∆X/ХН = δ – називається відносною похибкою. 1/δ = T – називається точністю вимірювань. ∆X(∆X/ХН) є сукупністю систематичної похибки та випадкової. У якості ХН, як правило, обирають середнє арифметичне значення величини. (рос. погрешность измерений).

ПОХИБКА ВИПАДКОВА

  Похибка, яка є різною для вимірювань, виконуваних однаковим чином (рос. погрешность случайная).

ПОХИБКА КУТОВА

  Різниця фаз первинного та вторинного струмів (напруг) при такому виборі додатних напрямків первинних та вторинних струмів (напруг), щоб для ідеального трансформатора ця різниця дорівнювала нулю. Примітка. Кутова похибка вважається додатною, якщо вторинний струм (напруга) випереджує первинний (рос. погрешность угловая).

ПОХИБКА НАПРУГИ [СТРУМУ]

  Похибка, яку трансформатор напруги (струму) вносить у вимірювання напруги (струму) та яка виникає через те, що дійсний коефіцієнт трансформації не дорівнює номінальному (рос. погрешность напряжения (тока)).

ПОХИБКА СИСТЕМАТИЧНА

  Визначає фактори, які діють однаковим чином на результат вимірювань при багаторазовому повторенні одних і тих самих вимірювань (рос. погрешность систематическая).

ПОШТА ЕЛЕКТРОННА

  Типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line) у інтернеті. Після відправлення повідомлення будь-якого змісту у вигляді текстових документів, аудіо-відео файлів, архівів, програм адресат отримує його на свій комп`ютер через деякий період часу і знайомиться з ним, коли йому зручно (рос. почта электронная).

ПОШУК ІНФОРМАЦІЙНИЙ

  Наука про пошук неструктурованої документальної інформації, пошук інформації в документах, пошук самих документів, добування метаданих із документів, пошук тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет. Інформаційний пошук – велика міждисциплінарна область науки, яка стоїть на перетині когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, бібліотечної справи, та статистики (рос. поиск информаионный).

ПРАЦІВНИК НАУКОВИЙ

  Вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-організаційною, науково-технічною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію, підтверджену результатами атестації (рос. работник научный).

ПРАЦІВНИК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

  Вчений, який за основним місцем роботи професійно займається педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації (рос. научнопедагогический работник).

ПРЕПРИНТ

  Попередня публікація тексту або наукового дослідження, статті чи доповіді засобами так званої негативної поліграфії невеликим тиражем (рос. препринт).

ПРИЙМАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Пристрій, в якому електрична енергія перетворюється на інший вид енергії для її використання (рос. приемник электрической энергии).

ПРИЛАД ВИМІРЮВАЛЬНИЙ

  Пристрій, призначений для порівняння величини з одиницею вимірювань (рос. прибор измерительный).

ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

  Визначають, як і на основі якої інформації формувати керуючий вплив у системі. Однією з основних ознак, що характеризують принцип регулювання, є необхідна для вироблення керуючого впливу робоча інформація. Створення апаратури керування і автоматичних систем основується на ряді загальних принципів регулювання, основні з яких – принцип регулювання за відхиленням, принцип регулювання за збуренням, принцип комбінованого регулювання, принцип адаптації. Вибір принципу побудови автоматичної системи залежить від її призначення, характеру зміни задавальних і збурювальних впливів, можливостей отримання необхідної робочої інформації, стабільності параметрів керованого об`єкта й елементів керуючого пристрою тощо (рос. принципы автоматического управления).

ПРИСТРІЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ

  Пристрій, основні характеристики якого зумовлені перенесенням носіїв заряду в напівпровідниковому середовищі (рос. устройство полупроводниковое; англ. semiconductor device).

ПРИСТРІЙ БАГАТОФАЗНИЙ

  Багатофазне джерело або пристрій, що живиться від багатофазного джерела (рос. устройство многофазное; англ. polyphase device).