Словарь

П
ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ

  Сукупність електротехнічних компонентів, що перебувають у конструктивній та (або) функціональній єдності, які використовують електромагнітну енергію для виконання певної функції виробництва або перетворення, передачі, розподілу, споживання електричної енергії (рос. устройство электротехническое; англ. electrical device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БАГАТОФАЗНИЙ

  Електротехнічний пристрій, призначений для вмикання у багатофазну систему електричних кіл (рос. устройство электротехническое многофазное; англ. polyphase device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ОДНОФАЗНИЙ

  Електротехнічний пристрій, призначений для вмикання в однофазне електричне коло і не призначений для перетворення кількості фаз (рос. устройство электротехническое однофазное; англ. single-phase device).

ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ НЕРОЗБІРНИЙ

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), яка не може бути розібрана без руйнування, а також виключає заміну проводу або шнура (рос. устройство электротехнического изделия неразборное).

ПРИСТРІЙ ЗАХИСНИЙ (ємнісного трансформатора напруги)

  Пристрій, який входить до складу ємнісного трансформатора напруги, призначений для обмеження перенапруг, що можуть виникати на одній або декількох його частинах, головним чином, через явище ферорезонансу (рос. устройство защитное (емкостного трансформатора напряжения)).

ПРИСТРІЙ З’ЄДНАНИЙ У БАГАТОКУТНИК

  m-фазний пристрій, в якому m гілок утворюють один контур (рос. устройство, соединенное в многоугольник; англ. mesh-connected device).

ПРИСТРІЙ РЕВЕРСУВАЛЬНИЙ

  Пристрій, призначений для зміни напрямку струму в будь-якій частині електричного кола (рос. устройство реверсирующее).

ПРИСТРІЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Пристрій, основні характеристики якого зумовлені електронною емісією, причиною якої є поглинання фотонів (рос. устройство фотоэлектрическое; англ. photoelectric device).

ПРИСТРІЙ, З’ЄДНАНИЙ У ЗІРКУ

  m-фазний пристрій, який містить m гілок, що мають один спільний вузол (рос. устройство, соединенное в звезду; англ. star-connected device).

ПРОБІЙ ДІЕЛЕКТРИКА

  Явище, що призводить до втрати діелектриком його електроізоляційних властивостей з утворенням каналу високої провідності. Будь-який діелектрик зберігає свої діелектричні властивості тільки при напруженостях електричного поля, що не перевищують граничного значення. Якщо напруженість поля перевищить деяке критичне значення, відбудеться пробій діелектрика, при цьому наскрізний струм, який протікає через діелектрик, різко зростає, а опір діелектрика падає до наднизької величини (рос. пробой диэлектрика).

ПРОВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ВИВІДНИЙ

  Провід для виводів обмоток електротехнічних пристроїв (рос. провод электротехнического изделия выводной).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА КОМПЛЕКСНА (адмітанс комплексний)

  Комплексна величина, яка дорівнює частці від ділення комплексного струму на комплексну напругу на затискачах пасивного електричного кола (рос. проводимость электрическая комплексная (адмитанс комплексный); англ. (complex) admittance).

ПРОВІДНІСТЬ АКТИВНА (кондуктанс)

  Дійсна частина комплексної електричної провідності (рос. проводимость активная (кондуктанс); англ. (equivalent) conductance).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА ІДЕАЛЬНОГО РЕЗИСТОРА (кондуктанс ідеального резистора)

  Частка від ділення струму в резисторі на напругу на ньому (рос. проводимость идеального резистора (кондуктанс идеального резистора); англ. conductance (of an ideal resistor)).

ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА ВЗАЄМНА

  Величина, що дорівнює відношенню вихідного струму до вхідної напруги, виражених в операторній, дискретній або комплексній формі (рос. проводимость электрическая взаимная).