Словарь

П
ПРОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНА ПОВНА (адмітанс)

  Скалярна величина, яка дорівнює частці від ділення діючого значення струму у двополюснику на діюче значення напруги на його затискачах (рос. проводимость электрическая полная (адмитанс); англ. admittance).

ПРОВІДНІСТЬ МАГНІТНА

  Відношення магнітного потоку до магніторушійної сили, яка викликає цей потік (рос. проводимость магнитная; англ. permeance).

ПРОВІДНІСТЬ РЕАКТИВНА (сусцептанс)

  Уявна частина комплексної електричної провідності (рос. проводимость реактивная (сусцептанс); англ. susceptance).

ПРОВІДНИК

  Компонент, призначений для забезпечення електричного струму провідності (рос. проводник; англ. conductor).

ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ

  Документ, що встановлює комплекс взаємообумовлених організаційно-технічних вимог та заходів, які належить проводити на певних етапах життєвого циклу об`єкта і спрямованих на забезпечення заданих вимог до надійності та (або) на підвищення надійності (рос. программа обеспечения надежности).

ПРОГРАМА ЯКОСТІ

  Документ, у якому регламентовано конкретні заходи у сфері якості, ресурсів і послідовність діяльності щодо конкретної продукції, проекту чи контракту. Примітка. Програма якості здебільшого містить посилання на частини настанови з якості, які застосовують в окремих випадках (рос. программа качества).

ПРОДУКЦІЯ ГОТОВА

  Промислова продукція, яка закінчена виробництвом, укомплектована, відповідає усім вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства (рос. продукция готовая).

ПРОДУКЦІЯ ЗАСТАРІЛА

  Продукція, показники якості якої перестали відповідати вимогам чинних стандартів (рос. продукция устаревшая).

ПРОДУКЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНА

  Продукція, що випускається з використанням об`єкта інтелектуальної власності, який є предметом ліцензійного договору (рос. продукция лицензионная).

ПРОДУКЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Науковий або науковоприкладний результат науково-технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем (рос. продукция научно-техническая).

ПРОДУКЦІЯ ОСВОЄНА

  Продукція усталеного промислового виробництва. Примітка. Термін стосується конкретного виробника. Якщо виготовлення продукції передається іншому виробникові, то постає необхідність в освоєнні продукції на предмет (щодо) особливостей останнього (рос. продукция освоенная).

ПРОДУКЦІЯ СТАНДАРТИЗОВАНА

  Продукція, вимоги до якої визначено стандартами (рос. продукция стандартизованная).

ПРОЦЕС ІМПУЛЬСНИЙ

  Суттєво нелінійний, порівняно короткий у часі процес (навантаження, перетворення енергії, трансформації енергії, зміни стану, структури, властивостей тощо) (рос. процесс импульсный).

ПРОЦЕС ПЕРЕХІДНИЙ

  Явище або величина, які змінюються між двома послідовними стійкими станами протягом короткого інтервалу, який можна порівняти з масштабом часу, що розглядається (рос. процесс переходный).

ПРОЦЕС ПЕРЕХІДНИЙ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ

  Електромагнітний процес, що виникає в електричному колі у разі переходу від одного його усталеного режиму до іншого (рос. процесс переходной в электрической цепи).