Словарь

Р
РЕЗИСТОР

  Пристрій, основною властивістю якого є електричний опір (рос. резистор; англ. resistor).

РЕЗИСТОР ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, в якому миттєве значення напруги прямо пропорційне миттєвому значенню струму (рос. резистор идеальный; англ. ideal resistor).

РЕЗОНАНС

  Явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань (рос. резонанс; англ. resonance).

РЕЗОНАНС В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ

  Явище в електричному колі, що має ділянки з індуктивними та ємнісними елементами, за якого різниця фаз напруги і струму на вході кола дорівнює нулю (рос. резонанс в электрической цепи).

РЕЗОНАНС КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ

  Явище збільшення амплітуди змушених коливань конструкції виробу у два і більше разів при постійному зовнішньому впливі, що виникає на частотах вібраційних навантажень, близьких до частоти власних коливань виробу (рос. резонанс конструкции изделия).

РЕЗОНАНС НАПРУГ

  Явище резонансу на ділянці електричного кола, до якого входять послідовно з`єднані індуктивний та ємнісний елементи (рос. резонанс напряжений).

РЕЗОНАНС СТРУМІВ

  Явище резонансу на ділянці електричного кола, що має паралельно з`єднані індуктивний та ємнісний елементи (рос. резонанс токов).

РЕЗОНАНС У МЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ

  Різке зростання амплітуди вібрації механічної системи, яке виникає у ній при збігові власних частот із частотою змушуваної сили. Примітка. Резонанс можливий також за наявності цілочислових співвідношень між цими частотами (рос. резонанс в механической системе).

РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВИЙ

  Нове знання, одержане у процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо (рос. результат научный).

РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ

  Нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, впроваджена або яка може бути впроваджена у суспільну практику. Примітка. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурального зразка тощо (рос. результат научно-прикладной).

РЕКЛАМАЦІЯ

  Претензія, здійснена споживачем продукції або послуг у письмовій формі у разі невиконання постачальником зобов`язань щодо якості та сортності поставленої продукції (рос. рекламация).

РЕЛЕ ВИМІРЮВАЛЬНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Електричне реле, призначене для спрацьовування з визначеною точністю при заданому значенні або значеннях характеристичної величини (рос. реле измерительное электрическое).

РЕЛЕ ГЕРКОНОВЕ

  Електромагнітне реле з герметизованим магнітокерованим контактом (рос. реле герконовое).

РЕЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Апарат (прилад), призначений для стрибкоподібних заданих видозмін в одному або декількох вихідних електричних колах при дотриманні певних умов у вхідних електричних колах (рос. реле электрическое; англ. (electrical) relay).

РЕЛЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ

  Електричне реле, робота якого заснована на використанні відносного переміщення його механічних елементів під впливом електричного струму, що протікає у вхідних колах (рос. реле электромеханическое).