Словарь

Р
РОЗРАХУНОК (СКД)

  Текстовий конструкторський документ, який містить розрахунки параметрів та величин (рос. расчет (СКД)).

РОЗРОБЛЕННЯ

  Будь-яка діяльність чи стадія створення або модернізації виробу, що передує його серійному виробництву і може включати або бути пов`язаною з прикладними науковими дослідженнями, вибором напрямів та проведенням теоретичних (експериментальних) досліджень, ескізним (технічним) проектуванням і макетуванням, проектно-пошуковими роботами та технологічним проектуванням (рос. разработка).

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

  Стадія життєвого циклу продукції, яка полягає у зміні її стану – від формулювання вимог технічного завдання з виконання ДКР (НДР) на створення (модернізацію) продукції до втілення їх у нових (модернізованих) дослідних зразках, у нових (модифікованих) матеріалах. Примітка. У процесі виробництва продукції за ліцензією стадія розроблення продукції відсутня (рос. разработка продукции).

РОЗРЯД ДУГОВИЙ

  Див. дуговий розряд

РОЗРЯД ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІСКРОВИЙ

  Проходження імпульсу електричного струму через середовище під дією електромагнітного поля. Характер процесу залежить від тиску, температури, електропровідності, густини та агрегатного стану середовища (рос. разряд электрический искровой).

РОЗРЯД КОРОННИЙ

  Тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях навколо електродів із великою кривиною у газах із доволі високою густиною у вигляді високочастотних імпульсів струму. Коронний розряд проявляється візуально у вигляді світіння навколо гострих кутів електрода. Напруженість електричного поля, необхідна для виникнення коронного розряду, перевищує 3×104 В/см. Сильне неоднорідне поле має виникнути навколо лише одного електрода, інший може бути віддаленим, його роль можуть виконувати будь-які заземлені предмети (рос. разряд коронный).

РОЗРЯД ПОВЕРХНЕВИЙ

  Різновид імпульсного іскрового розряду по поверхні дієлектрика. Виникає у різко неоднорідному електричному полі Е із переважаючою нормальною складовою за умови перевищення напруженістю електричного поля пробивної міцності повітря. Іскрові канали стелються по поверхні діелектрика (рос. разряд скользящий).

РОЗРЯД СТРИМЕРНИЙ

  Виникає у різко неоднорідному полі в області з високою напруженістю. Зі збільшенням різниці потенціалів у розрядному проміжку електричне поле стає різко неоднорідним не тільки поблизу загострених електродів, а й всередині розрядного проміжку. Лавина у вигляді електронної хмари зі швидкістю руху електронів приблизно 2...5 м/с залишає за собою позитивний просторовий заряд іонів, які утворюються у результаті іонізації молекул повітря. Швидкість іонів становить приблизно 2...3 м/с. Під дією фотонів, що випускаються дуже іонізованою лавиною, в оточуючому газі виникають електрони, які дають початок додатковим лавинам. При цьому область позитивного об`ємного заряду витягується у вигляді вузького каналу – стримеру, в якому безперервним потоком рухаються електрони, що вливаються у канал лавини. Стример перетинає розрядний проміжок і утворює між електродами провідний канал із високоіонізованим газом. Імпульси стримерного розряду носять випадковий характер (рос. разряд стримерный).

РОЗРЯДЖАТИ ПРИСТРІЙ

  Добувати енергію з пристрою, в якому вона накопичена (рос. разряжать устройство).

РОЗРЯДНИК

  Пристрій, що містить два чи декілька електродів, призначений для розряджання за певних умов (рос. разрядник; англ. spark-gap).

РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

  Макроскопічне порушення суцільності матеріалу у результаті тих або інших впливів на нього. Руйнування розвивається одночасно з пружною пластичною деформацією. Примітка. Розрізняють: 1) початкове руйнування (утворення і розвиток пір, тріщин, порушення суцільності); 2) повне руйнування (поділ тіла на 2 або більше частин); 3) тендітне (без значних пластичних деформацій); 4) пластичне (в`язке); 5) стомлене тощо (рос. разрушение материала).

С
САМОІНДУКЦІЯ

  Електромагнітна індукція, викликана зміною зчепленого із контуром магнітного потоку, зумовленого електричним струмом цього контуру (рос. самоиндукция).

САМОВІДНОВЛЕННЯ КОНДЕНСАТОРА

  Здатність конденсатора постійної ємності з металізованими обкладинками миттєво відновлювати електричні властивості після локального пробою його діелектрика. Примітка. Має місце у паперових, плівкових і комбінованих конденсаторах (рос. самовосстановление конденсатора).

СВІДОЦТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАВА НА ОБ’ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

  Правоохоронний документ, що видається після державної реєстрації на знак для товарів і послуг, на право користування найнуванням місця походження товару (рос. свидетельство об охране права на объект промышленной собственности).

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

  Документ, виданий згідно з правилами сертифікації, який вказує на забезпечення необхідної впевненості у тому, що продукція ідентифікована належним чином, процес чи послуги відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу (рос. сертификат соответствия).