Словарь

А
АКУМУЛЯТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

– хімічне джерело струму багаторазової дії (хімічні реакції, що генерують електричну енергію, в них
багаторазово оборотні, на відміну від гальванічного елемента). Після розрядження акумулятор заряджають шляхом пропускання через нього електричного струму зворотного напряму, при цьому електрична енергія
перетворюється на хімічну. Електричні акумулятори використовуються для накопичення енергії та автономногоживлення різноманітних пристроїв (рос. аккумулятор электрический; англ. (electric) accumulator).

АКУСТИКА

(від грецьк. ακουω (акуо) – чую) – наука про звук, яка вивчає фізичну природу звуку та проблеми, пов`язані з його виникненням, розповсюдженням, сприйняттям і впливом. Акустика є одним із напрямів фізики (механіки), що досліджує пружні коливання та хвилі від найнижчих до найвищих частот (рос. акустика; англ. acoustics).

АЛГОРИТМ

(від ім. середньоазійського науковця 8...9 ст. АльХорезмі) – система правил, сформульованих певною зрозумілою мовою, яка визначає процес переходу від допустимих вхідних даних до певного результату за кінцевий проміжок часу та має властивості масовості, скінченності, визначеності, детермінованості (рос. алгоритм; англ. algorithm).

АМПЛІТУДА (імпульсу)

    Алгебраїчна різниця між величиною верхівки та величиною основи імпульсу (рос. амплитуда импульса; англ.
pulse amplitude).

АМПЛІТУДА (гармонічної вібрації)

    Абсолютна величина найбільшого переміщення від середнього положення під час гармонічної вібрації(рос. амплитуда (гармонической вибрации); англ. amplitude).

АМПЛІТУДА (пікова)

    Відхилення від деякого середнього значення характеристики симетричних періодичних хвиль: синусоїдальних,
прямокутних, пилкоподібних (рос. амплитуда (пиковая)).

АМПЛІТУДА СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ [НАПРУГИ] КОМПЛЕКСНА

    Комплексна величина, модуль та аргумент якої дорівнюють, відповідно, амплітуді та початковійфазі синусоїдального струму[напруги] (рос. амплитуда синусоидального тока [напряжения] комплексная).

АМПЛІТУДА (гармонічного коливання)

    Це найбільше значення y0, яке приймає фізична величина y під час гармонічного коливання. Гармонічними коливаннями називаються періодичні коливання, які відбуваються за законом y = y0cos(ωt – ϕ), де ω – частота,            ϕ – початкова фаза(рос. амплитуда (гармонического колебания); англ. amplitude).

АНАЛІЗ

    (як метод дослідження) – метод, який дозволяє розкластиоб`єкт дослідження на частини (елементи, властивості, процеси), та вивчати їх окремо. Пов`язаний із синтезом (рос. анализ (как метод исследований)).

АНАЛІЗ ГАРМОНІЧНИЙ

    Подання коливання фізичної величини у вигляді суми гармонічних коливань. Примітка. Періодичне коливання
подають у вигляді суми гармонічних складових, які утворюють ряд Фур`є; квазіперіодичне – у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, що не перебувають у відношенні цілих натуральних чисел; неперіодичне коливання – інтегралом Фур`є, який визначає його спектральну густину (рос. анализ гармонический; англ. harmonic analysis)

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

    Обов`язкове, документоване, всебічне та систематичне оцінювання проекту на його відповідність початковим вимогам і можливостям їх задоволення, виявлення проблем і способів розв`язання. Примітка. Аналіз проекту може виконуватися на будь-якому етапі процесу проектування (рос. анализ проекта).

АНАЛІЗ РЕГРЕСІЙНИЙ

    Уфункції регресії. Регресійнийаналіз використовується у тому випадку, якщо відношення між змінними можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення, що може приймати цільова (залежна) змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних (незалежних) змінних (рос. анализ регрессионный).

АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИЙ

     Аналіз розподілу енергії сигналу по частотах або розкладання сигналу на більш прості базисні ортогональні
функції; визначення спектра коливання або спектра частот (рос. анализ спектральный; англ. spectral analysis).

АНАЛОГ

    (від грецьк. analogos – відповідний) – об`єкт (явище, предмет, установка), схожий з певним об`єктом. При розв`язанні технічної задачі аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками об`єктів (рос. аналог).

АНОД

    (від грецьк. anodos – підйом) – електрод, приєднаний до позитивного полюса джерела постійного струму, через який електричний струм входить у середовище, що має питомий кондуктанс (провідність активна), відмінний від питомого кондуктансу анода (рос. анод; англ. anode).