Словарь

С
СИЛА ЕЛЕКТРОРУШІЙНА (ЕРС)

  Напруга на затискачах ідеального джерела напруги (рос. электродвижущая сила (ЭДС); англ. electromotive force (e.m.f.)).

СИЛА ЗМУШУВАЛЬНА (момент)

  Змінна у часі зовнішня сила (момент), яка не залежить від стану системи і підтримує її вібрацію (рос. вынуждающая сила (момент); англ. exciting force (torgue)).

СИЛА МАГНІТОРУШІЙНА (МРС) УЗДОВЖ ЗАМКНУТОГО КОЛА

  Скалярна величина, що дорівнює лінійному інтегралу напруженості магнітного поля уздовж замкненого контуру та повному струму, який охоплює цей контур (рос. сила магнитодвижущая (МДС) вдоль замкнутого контура).

СИЛА ТРІЩИНОРУШІЙНА

  Енергія пружної деформації, звільненої внаслідок одиничного приросту площі тріщини (рос. сила трещинодвижущая).

СИНЕРГІЗМ

  Cпільна дія для досягнення загальної мети, основана на принципі, що ціле являє собою дещо більше за суму його частин. Означає перевищення сукупним результатом суми складових факторів (рос. синергизм).

СИНТЕЗ (як метод дослідження)

  Метод, що дозволяє з`єднувати окремі частини об`єкта досліджень (елементів, властивостей, процесів) у єдине ціле. Пов`язаний з аналізом (рос. синтез (как метод исследования)).

СИНХРОНІЗМ (періодичних величин)

  Стан, у якому перебувають дві або декілька періодичних величин, що мають одну й ту саму частоту і належать одному чи кільком пристроям (рос. синхронизм (периодических величин); англ. synchronism (of periodic quantities)).

СИНХРОНІЗУВАТИ

  Привести у синхронізм два чи декілька пристроїв або кіл (рос. синхронизировать).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ БАГАТОФАЗНА

  Сукупність електричних кіл, у яких діють ЕРС однієї і тієї самої частоти, зсунені одна відносно іншої за фазою і створювані одним джерелом енергії (рос. система электрических цепей многофазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ БАГАТОФАЗНА

  Сукупність синусоїдальних електричних струмів однієї частоти, зсунених один відносно одного за фазою, що діють у багатофазній системі електричних кіл. Примітка. Визначення для багатофазних систем ЕРС і напруг аналогічні (рос. система электрических токов многофазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ БАГАТОФАЗНА СИМЕТРИЧНА

  Багатофазна система електричних струмів, у якій окремі струми дорівнюють один одному за амплітудою і зміщені між собою за фазою на однакові кути, які дорівнюють k = 2π/m, де m – число фаз. Примітка. Аналогічно визначають симетричні багатофазні системи ЕРС і напруг (рос. система электрических токов многофазная симметричная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ ТРИФАЗНА

  Багатофазна система електричних струмів, кількість фаз якої дорівнює трьом. Примітка. Аналогічно визначаються трифазні системи ЕРС та напруги (рос. система электрических токов трехфазная).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОДНА ЕГУ

  Пристрій, який здійснює введення енергії, накопиченої конденсатором, у робоче середовище і формує усі стадії високовольтного розряду (рос. система электродная ЭГУ).

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ МАГНІТНА

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), яка становить сукупність феромагнітних деталей, призначених для проведення та підсилення основної частини магнітного потоку (рос. система электротехнического изделия (устройства) магнитная).

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ДЕРЖАВНА

  Нормативно-правова основа метрологічного забезпечення наукової та практичної діяльності стосовно оцінки та забезпечення точності вимірювань (рос. система обеспечения единства измерений государственная).