Словарь

С
СИСТЕМА ЗВОРОТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ СИМЕТРИЧНА

  Симетрична багатофазна система електричних струмів, чий порядок чергування фаз зворотний до основного (при k = ±1). Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи зворотної послідовності ЕРС і напруг (рос. система обратной последовательности токов симметричная).

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНА

  Система керування, дія якої ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об`єктами. Являє собою сукупність керованого об`єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв, частину функцій у якій виконує людина (рос. система управления автоматизированная).

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЧНА

  Це сукупність керованого об`єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв. На відміну від автоматизованої системи керування, ця система є самодіючою і реалізує встановлені функції та процеси автоматично, без участі людини (крім етапів пуску та налагодження системи) (рос. система управления автоматическая).

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АДАПТИВНА

  Система, що автоматично змінює алгоритми свого функціонування та (іноді) свою структуру з метою збереження або досягнення оптимального стану при зміні зовнішніх умов (рос. система управления адаптивная).

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ [СКД]

  Комплекс державних стандартів, який встановлює взаємопов`язані правила та положення щодо порядку розроблення, оформлення й обсягу конструкторської документації (рос. система конструкторской документации [СКД]).

СИСТЕМА КООРДИНАТ

  Спосіб задавання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність, а числа називаються координатами. Обов`язковим елементом системи координат є початок координат – точка, від якої ведеться відлік відстаней. Іншим обов`язковим елементом є одиниця довжини, яка дозволяє відраховувати відстані (рос. система координат).

СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНА

  Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, які входять до сфери управління Установи (рос. система правовой охраны интеллектуальной собственности государственная).

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНА

  Сукупність функціонально взаємопов`язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для здійснення у регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів або операцій. Примітки. 1. До предметів виробництва відносяться: матеріал, заготовка, напівфабрикат та виріб, що перебувають відповідно до виконуваного технологічного процесу у стадії зберігання, транспортування, формотворення, оброблення, складання, ремонту, контролю та випробування. 2. До регламентованих умов виробництва відносяться: регулярність надходження предметів виробництва, параметри енергопостачання, параметри навколишнього середовища тощо. 3. Розрізняють чотири ієрархічні рівні технологічних систем: операції, процеси, виробничі підрозділи і підприємства (рос. система технологическая; англ. technological system).

СИСТЕМА ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН (система одиниць фізичних величин; система величин)

  Сукупність фізичних величин, пов`язаних між собою визначеними залежностями. Така система визначається як сукупність основних, похідних та додаткових одиниць (основні одиниці вибирають довільно). Наприклад, Система міжнародна (SI), Система Гауса (СГС), Система електричних величин (СГСЕ), Система магнітних величин (СГСМ) тощо. (рос. система физических величин (система единиц физических величин; система величин)).

СИСТЕМА ЯКОСТІ

  Сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. Примітки. 1. Масштаби системи якості мають відповідати цілям у сферах якості. 2. Система якості в організації призначена, насамперед, для задоволення внутрішніх потреб управління організацією. Вона є ширшою за вимоги певного споживача, який оцінює тільки ту частину системи якості, що стосується цих вимог. 3. У зв`язку з вимогами контракту чи обов`язковими розпорядженнями щодо проведення оцінювання якості можуть вимагати наочного доказу використання певних елементів системи якості (рос. система качества).

СИСТЕМА, СИМЕТРИЧНА ЗВОРОТНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ

  Симетрична багатофазна система електричних струмів, чий порядок чергування фаз зворотний до основного (при k = ±1). Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи зворотної послідовності ЕРС і напруг (рос. система симметричная обратной последовательности токов).

СИСТЕМА, СИМЕТРИЧНА НУЛЬОВІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ

  Симетрична багатофазна система електричних струмів, які збігаються за фазою. Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи нульової послідовності ЕРС і напруг (рос. система, симметричная нулевой последовательности токов).

СИСТЕМА, СИМЕТРИЧНА ПРЯМІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СТРУМІВ

  Симетрична багатофазна система електричних струмів із порядком чергування фаз, прийнятим за основний (при k = ±1). Примітка. Аналогічно визначаються симетричні системи прямої послідовності ЕРС і напруг (рос. система, симметричная прямой последовательности токов).

СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНІ

  Iнформаційно-обчислювальні мережі, програмно-технічні комплекси, засоби інформатизації, банки і бази даних (рос. системы информационные).

СКЛАДОВІ НЕСИМЕТРИЧНОЇ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ СИМЕТРИЧНІ

  Три симетричні трифазні системи електричних струмів, на які дана несиметрична трифазна система електричних струмів може бути розкладена, а саме: система прямої послідовності, система зворотної послідовності та система нульової послідовності. Примітка. Аналогічно визначаються симетричні складові несиметричних трифазних систем ЕРС і напруг (рос. составляющие несимметричной трехфазной системы электрических токов симметричные).