Словарь

С
СКЛАДОВА ВІЛЬНОГО СТРУМУ АПЕРІОДИЧНА

  Cкладова вільного електричного струму, яка змінюється у часі без зміни знака (рос. составляющая свободного тока апериодическая).

СКЛАДОВА ВІЛЬНОГО СТРУМУ КОЛИВАЛЬНА

  Cкладова вільного електричного струму, що коливається зі зміною знака (рос. составляющая свободного тока колебательная).

СКЛАДОВА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ВІЛЬНА

  Вiльний електричний струм, який дорівнює різниці перехідного й усталеного струмів після комутації (рос. составляющая электрического тока свободная).

СКЛАДОВА ПУЛЬСУЮЧОЇ НАПРУГИ [СТРУМУ] ЗМІННА

  Величина, отримана шляхом віднімання від пульсуючої величини постійної складової: u = u – U0; i = i – I0 (рос. составляющая пульсирующего напряжения [тока] переменная; англ. alternating component (of a pulsating voltage or current)).

СКЛАДОВА ПУЛЬСУЮЧОЇ НАПРУГИ ПОСТІЙНА

  Середнє за період значення пульсуючої величини напруги [струму]: ;d1 0 0 ∫ == T tu T Uu ∫ == T ti Ti 0 0 d 1 (рос. составляющая пульсирующего напряжения [тока] постоянная; англ. direct component (of a pulsating voltage or current)).

СМУГА ПРОПУСКАННЯ

  Смуга частот, у межах якої згасання залишається меншим за певне значення (рос. полоса пропускания; англ. pass [stop]-band).

СМУГА ЧАСТОТ

  Сукупність частот у розглядуваних межах. Примітка. Найменше значення заданого інтервалу є нижньою граничною частотою, а найбільше – верхньою граничною частотою (рос. полоса частот; англ. frequency band).

СМУГА ЧАСТОТ ДЕКАДНА

  Смуга частот, у якій відношення верхньої граничної частоти до нижньої дорівнює 10 (рос. полоса частот декадная; англ. decade).

СМУГА ЧАСТОТ ОКТАВНА [НАПІВОКТАВНА, ТРЕТИНООКТАВНА]

  Смуга частот, у якій відношення верхньої граничної частоти до нижньої дорівнює 2 ] 2,2[ 3 (рос. полоса частот октавная [полуоктавная, третьоктавная]; англ. octave [one-half octave, one-third octave]).

СОЛЕНОЇД

  Циліндрична котушка, довжина якої значно перевищує її поперечні розміри (рос. соленоид; англ. solenoid).

СПАД НАПРУГИ

  Напруга на ділянці електричного кола (рос. падение напряжения).

СПЕКТР АМПЛІТУДНИЙ

  Спектр коливання, у якому величинами, що характеризують гармонічні складові, є їх амплітуди (рос. спектр амплитудный; англ. amplitude spectrum).

СПЕКТР ВЛАСНИХ ЧАСТОТ СИСТЕМИ

  Сукупність власних частот лінійної системи, розташованих у порядку зростання. Примітка. Власні частоти нумерують у порядку зростання (рос. спектр собственных частот системы; англ. natural frequency spectrum).

СПЕКТР ДИСКРЕТНИЙ [БЕЗПЕРЕРВНИЙ]

  Спектр коливання або частот, у якому частоти гармонічних складових коливання утворюють дискретну [безперервну] множину (рос. спектр дискретный [непрерывный]; англ. discrete [continuous] spectrum).

СПЕКТР ЕНЕРГЕТИЧНИЙ

  Спектр вібрації, у якому величинами, що характеризують гармонічні складові вібрації, є квадрати амплітуд швидкості, які характеризують питому енергію зазначених складових (рос. спектр энергетический; англ. power spectrum).