Словарь

С
СПЕКТР КОЛИВАНЬ (вібрації)

  Сукупність значень параметрів гармонічних складових коливання (вібрації), розташована у порядку зростання відповідних їм частот. Примітки. 1. Періодичному і майже періодичному коливанню відповідає дискретний спектр, а неперіодичному – безперервний спектр. 2. Приклади спектрів коливань див. "спектр амплітудний", "спектр фазовий", "спектр енергетичний" (рос. спектр колебаний (вибрации); англ. spectrum).

СПЕКТР ФАЗОВИЙ

  Спектр коливання, у якому величинами, що характеризують гармонічні складові, є їх початкові фази (рос. спектр фазовый; англ. phase spectrum).

СПОДІВАННЯ МАТЕМАТИЧНЕ

  Одна з основних числових характеристик кожної числової змінної. Воно є узагальненим поняттям середнього значення сукупності чисел на той випадок, коли елементи множини значень цієї сукупності мають різну "вагу", ціну, важливість, пріоритет, ймовірність, що є характерним для значень випадкової змінної (рос. математическое ожидание).

СПОСТЕРЕЖЕННЯ (як метод дослідження)

  Систематичне, цілеспрямоване сприйняття об`єкта досліджень. Характеризується: навмисністю, планомірністю, цілеспрямованістю, об`єктивністю, систематичністю (рос. наблюдение (как метод исследования)).

СТАДІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (продукції)

  Частина життєвого циклу продукції, яка характеризується певним станом конкретної продукції, сукупністю видів передбачених робіт та їх кінцевими результатами. Примітки. 1. У життєвому циклі поштучної продукції виділяють такі стадії: дослідження та обґрунтування розробки, процес розроблення, виробництво, експлуатація та капітальний ремонт (тільки для виробів, які підлягають капітальному ремонту). 2. У життєвому циклі не поштучної продукції виділяють такі стадії: дослідження та обґрунтування розробки, процес розроблення, виробництво та застосування (зберігання) (рос. стадия жизненного цикла (продукции)).

СТАЛА ЧАСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Величина, що характеризує електричне коло, з одним інерційним елементом (індуктивністю або ємністю) і дорівнює довжині дотичної до кривої вільної складової перехідного струму (напруги) (рос. постоянная времени электрической цепи).

СТВОРЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

  Послідовність процесів проведення маркетингових досліджень, розроблення, виготовлення та передавання продукції (рос. создание продукции).

СТОХАСТИЧНА ВЕЛИЧИНА (випадкова)

  Випадковою величиною є будь-яка (не обов`язково числова) змінна Х, значення якої утворюють множину {x = X} елементарних подій, іншими словами, позначають точки у просторі вибірок. Множина {x = X} елементарних подій являє собою можливі значення випадкової величини X, називається областю значень цієї величини (рос. стохастическая (случайная) величина).

СТОХАСТИЧНИЙ ПРОЦЕС

  Узагальнене поняття випадкової (стохастичної) величини. Це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами – це набір випадкових величин, параметризованих величиною T – часом) (рос. стохастический процесс).

СТРИЖЕНЬ ЛИВАРНИЙ

  Елемент ливарної форми, призначений для утворення отвору, порожнини або іншого складного контуру у виливку. Примітка. Стрижень може бути нероз`ємним та роз`ємним, цілісним та порожнистим, порожнистим із засипаним пористим матеріалом, зміцнений металевим каркасом, нерозбірним або зібраним у стрижньовий блок (рос. стержень литейный; англ. core).

СТРУМ ВИПРЯМЛЕНИЙ СЕРЕДНІЙ ДІОДА

  Середнє за період значення прямого та зворотного струмів випрямного діода (рос. ток выпрямленный средний (диода); англ. average output rectified current).

СТРУМ ВИТОКУ (спливу)

  Струм, зумовлений недосконалістю ізоляції (рос. ток утечки).

СТРУМ ДЖЕРЕЛА

  Струм, зумовлений ідеальним джерелом струму (рос. ток источника).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ МИТТЄВИЙ

  Електричний струм у даний момент часу. Примітка. Аналогічно визначаються миттєві ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік (рос. ток электрический мгновенный).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ

  Електричний струм, миттєві значення якого повторюються через однакові інтервали. Примітка. Аналогічно визначаються періодичні ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік (рос. ток периодический; англ. alternating voltage [current]).