Словарь

С
СУМІСНІСТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНА

  Здатність технічного обладнання одночасно функціонувати належним чином за реальних умов експлуатації у заданих електромагнітних обставинах, не створюючи неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню (рос. совместимость электромагнитная).

СУМІШ ФОРМУВАЛЬНА (стрижньова)

  Суміш формувальних матеріалів, яка відповідає вимогам технологічного процесу лиття і виготовлення ливарної форми (ливарних стрижнів) (рос. смесь формовочная (стержневая); англ. molding (core) sand).

СХЕМА (електрична)

  Графічна модель електричного кола, яка зображує його за допомогою ідеальних елементів (рос. схема; англ. network).

СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Еквівалентна електрична схема, призначена для описання поведінки кола за допомогою схеми, яка складається з ідеальних елементів (рос. схема замещения электрической цепи; англ. equivalent electric circuit).

СХЕМА ЗВ’ЯЗАНА [НЕЗВ’ЯЗАНА]

  Схема, в якій можливо [неможливо] пройти від будь-якого до будь-якого іншого неперервним шляхом, використовуючи тільки гілки схеми (рос. схема связанная [несвязанная]; англ. connected [unconnected] network).

СХЕМА КАСКАДНА

  Схема, складена з ряду чотириполюсників, увімкнених так, що вхідні затискачі кожного наступного чотириполюсника сполучені з вихідними затискачами попереднього (рос. схема каскадная).

СХЕМА ЛАНЦЮГОВА

  Схема з двома парами затискачів, яка складається з чотириполюсник, з`єднаних каскадним способом (рос. схема цепная; англ. ladder network).

СХЕМА НАДІЙНОСТІ СТРУКТУРНА

  Структурна схема складного об`єкта, що подає його у вигляді сукупності певним чином сполучених у сенсі надійності його складових частин (рос. схема надежности структурная).

СХЕМА СТРУКТУРНА

  Схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв`язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку (рос. схема структурная).

Т
ТАБЛИЧКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ

  Частина електротехнічного виробу (пристрою), на якій розташовано написи та (або) знаки, що містять інформацію про виріб (пристрій) (рос. табличка электротехнического изделия).

ТАНГЕНС КУТА ВТРАТ КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ

  Відношення активної потужності генератора постійної ємності до його реактивної потужності при синусоїдальній напрузі визначеної частоти (рос. тангенс угла потерь конденсатора постоянной емкости).

ТЕЗАУРУС

  Одномовний тлумачний або тематичний словник, який максимально охоплює лексику даної мови, подає лексику в усьому її обсязі з прикладами використання. Словник, де слова, що належать до певної галузі знань, розташовано за тематичним принципом, який дозволяє виявити їх суть не тільки за визначенням, а і завдяки співставленню слова з іншими поняттями та їх групами. Це дозволяє використовувати його для наповнення баз знань штучного інтелекту (рос. тезаурус).

ТЕОРІЯ (як метод дослідження)

  Метод, за допомогою якого описуються та пояснюються сукупності явищ певної галузі дійсності у вигляді закономірностей, що призводять до об`єднуючого єдиного начала (рос. теория (как метод исследования)).

ТЕРМІСТОР

  Резистор, опір якого змінюється значно і нелінійно залежно від температури (рос. термистор; англ. thermistor).

ТЕХНІКА

  Загальна назва різних пристроїв і механізмів, які не існують у природі, а виготовляються людиною для здійснення процесів виробництва та обслуговування потреб суспільства (рос. техника).