Словарь

Т
ТЕХНОЛОГІЯ

  Результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва і (або) реалізації та зберігання продукції, надання послуг (рос. технология).

ТЕХНОЛОГІЯ ІМПУЛЬСНА

  Технологія, що використовує обладнання, в основу якого покладено принцип дії на об`єкт обробки імпульсних процесів (рос. технология импульсная).

ТЕХНОЛОГІЯ ВИСОКА

  Термін, уведений з середини ХХ століття, переклад з англ. "high technology", вживається для технологій, при розробці яких на НДКР витрачено у 10 разів більше коштів, аніж коштує сама технологія (рос. технология высокая).

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНА

  Основана на використанні високовольтного розряду в рідині для впливу на об`єкти обробки (очищення виливок, подрібнення матеріалів, диспергування, руйнування негабаритів, обробка металів тиском, інтенсифікація процесів кристалізації, обробка призабійних зон нафтових і водозабірних свердловин для підвищення дебету і т. ін.) (рос. технология электрогидроимпульсная).

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПРЕСОВУВАННЯ ТРУБ У ТРУБНИХ ҐРАТАХ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНА

  Спосіб кріплення труб у трубних гратах, заснований на утворенні імпульсного тиску при електричному вибуху дротика у спеціальному патроні, встановленому всередині труби. Примітка. Патрони електровибухові виготовляються: зовнішнім діаметром робочої частини (гільзи) 4,8...29 мм; довжиною робочої частини гільзи 20...220 мм (рос. технология запрессовки труб в трубных решетках электрогидроимпульсная).

ТИП ПРОДУКЦІЇ

  Класифікаційне групування продукції, схожої за призначенням, принципами дії, конструктивним виконанням і номенклатурою параметрів, що повністю або частково відображено у марці продукції (рос. тип продукции).

ТИРИСТОР

  Напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристала напівпровідника з трьома або більше p–n-переходами, який має два стійких стани: закритий стан, тобто стан низької провідності, та відкритий стан, тобто стан високої провідності. Тиристор можна розглядати як електронний вимикач (ключ). Основне застосування тиристорів – керування потужним навантаженням за допомогою слабких сигналів, а також у якості перемикачів (рос. тиристор).

ТРАНЗИСТОР

  Напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою прикладеної до додаткового електрода напруги. Транзистори є основними елементами сучасної електроніки, застосовуються у підсилювачах і логічних електронних схемах. У мікросхемах в єдиний функціональний блок об`єднані тисячі й мільйони окремих транзисторів, що працюють за певним алгоритмом (рос. транзистор).

ТРАНСФЕРТ

  1. Перенесення угоди з одного рахунка на іншій. 2. Переказ грошей з однієї фінансової установи до іншої або з країни до країни. 3. Переказ цінних паперів від одного власника до іншого. Використовується у словосполученні "трансферт технологій" – передача технологій за умовами договору (контракту) (рос. трансферт).

ТРАНСФОРМАТОР

  Пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз) напруг і струмів (рос. трансформатор; англ. transformer).

ТРАНСФОРМАТОР УЗГОДЖУВАЛЬНИЙ

  Трансформатор, призначений для вмикання між двома колами з різними імпедансами з метою оптимізації потужності сигналу, що пересилається (рос. трансформатор согласующий; англ. matching transformer).

ТРИВАЛІСТЬ УВІМКНЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (пристрою)

  Відношення часу перебування в увімкненому стані електротехнічного виробу (пристрою), що працює у періодичному короткочасному режимі до тривалості циклу. Примітка. Тривалість увімкнення виражається у відсотках (рос. продолжительность включения электротехнического изделия (устройства); англ. duty ratio).

ТРИВАЛІСТЬ ФРОНТУ ІМПУЛЬСУ

  Час, за який миттєве значення імпульсу зростає від 10 до 90 % сталого значення (рос. длительность фронта импульса).

У
УДАР

  Явище кінцевої зміни швидкостей твердих тіл за відносно малий проміжок часу, що відбувається при їх зіткненні. Сума імпульсів тіл, які зіштовхуються, постійна. , 11 ∑∑ == = n i ii n i ii U mVm r r, де i i UV rr , – швидкості точок маси до та після зіткнення (рос. удар).

УДАРНА ХВИЛЯ

  Тонка перехідна область, де відбувається різке збільшення густини, тиску та температури середовища. Вона розповсюджується зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку (рос. ударная волна).