Словарь

Ф
ФАЗА СИНУСОЇДАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ПОЧАТКОВА

  Значення фази синусоїдального струму у початковий момент часу. Примітка. Аналогічно визначаються початкові фази синусоїдальних напруг, ЕРС, МРС, магнітного потоку, електричного заряду тощо (рос. фаза синусоидального электрического тока начальная).

ФАЗООБЕРТАЧ

  Перетворювач енергії або електричних сигналів, який задає зсув фаз між вхідними та вихідними величинами (рос. фазовращатель; англ. phase shifter).

ФОРМА ІМПУЛЬСУ (хвилі)

  Форма импульсів має такі складові: фронт – початкове наростання, відносно плоска вершина (не для всіх форм) і зріз (спад) – кінцевий спад. Існує декілька типів імпульсів стандартних форм, які мають відносно просте математичне описання та широке застосування у техніці: прямокутні, пилоподібні, трикутні, трапецеїдальні, експоненціальні, дзвоноподібні, синусоїдальні. Окрім імпульсів стандартної, простої форми, в особливих випадках використовуються імпульси спеціальної форми та складні імпульси, форма яких має випадковий характер (рос. форма импульса (волны)).

ФОРМА ВІБРАЦІЇ

  Конфігурація сукупності вузлів та видуг коливань системи, яка перебуває у стані періодичної вібрації. Примітка. Для суцільних обмежених тіл форма вібрації відповідає конфігурації стоячої хвилі (рос. форма вибрации; англ. mode of vibration).

ФОРМА ЛИВАРНА

  Система елементів, призначена для одержання виливків будь-яким способом (рос. форма литейная; англ. mild).

ФОРМАЛІЗАЦІЯ (як метод дослідження)

  Метод вивчення об`єктів досліджень шляхом відображення їх структури у знаковій формі за допомогою, наприклад, математики (рос. формализация (как метод исследования)).

ФОРМУВАННЯ

  Процес виготовлення ливарних форм та стрижнів із формувальних та стрижньових сумішей (рос. формовка; англ. molding)

ФОРМУВАННЯ (рельєфне)

  Утворення рельєфу в листовій заготовці у результаті місцевих розтягувань без зумовленої зміни товщини металу (рос. формовка (рельефная); англ. bulge forming).

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ

  Цілеспрямовані дії організації по відношенню до повної інформованості потенційних споживачів щодо продукції, її особливостей, технічного рівня, економічних параметрів, гарантій, ціни, додаткових послуг у зв`язку з придбанням продукції, сервісу, а також щодо надійності саме виробника, його репутації та досягнень (рос. формирование спроса).

ФОРМУЛЯР (СКД)

  Експлуатаційний документ, що засвідчує гарантовані підприємством-виробником значення основних показників якості і технічних характеристик виробу і містить у собі розділи для внесення відомостей про експлуатацію з урахуванням ремонту виробу протягом терміну служби (рос. формуляр (СКД)).

ФОРМУЛЯР ПАТЕНТНИЙ

  Офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан об`єкта господарської діяльності (як товару) щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності і правової охорони об`єкта господарської діяльності (рос. формуляр патентный).

ФРОНТ ХВИЛІ ГАРМОНІЧНОЇ

  Однозв`язана поверхня у коливному середовищі, що є геометричним місцем його точок, де біжуча хвиля має однакову фазу (рос. фронт (гармонической) волны; англ. wave front).

ФУНКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ВХІДНА

  Опір або провідність кола з боку входу, виражені у комплексній або операторній формі (рос. функция электрической цепи входная).

ФУНКЦІЯ ОБ’ЄКТА

  Виконання в об`єкті процесу, що відповідає його призначенню, виявлення заданої умови чи властивості об`єкта відповідно до вимог нормативної та (або) конструкторської (проектної) документації. Примітка. Всі функції об`єкта можна умовно розподілити на основні та допоміжні. Допоміжні функції – це функції, невиконання яких не порушує відповідності об`єкта його призначенню (рос. функция (объекта)).

ФУНКЦІЯ ПЕРЕДАТНА

  Відношення вихідної величини до вхідної, виражене у комплексній чи операторній формі (рос. функция передаточная).