Словарь

А
АНОТАЦІЯ

    (від лат. annotatio – зауваження) – коротка характеристика змісту друкованого видання (монографії, статті, книги, рукопису) або іншого документа, яка показує його характерні особливості. Додається, зазвичай, як примітка після бібліографічного опису документа (рос. аннотация; англ. annotation).

АНОТУВАННЯ

    Аналітико-синтетичне опрацювання документа і подання отриманої інформації у формі анотації (максимальне скорочення об`єму джерела інформації при суттєвому збереженні його змісту) (рос. аннотирование; англ. annotating).

АПАРАТУРА ВИМІРЮВАЛЬНА

    (засоби вимірювань) – технічні засоби, за допомогою яких проводять вимірювання, та які мають нормовану похибку. Вимірювальна апаратура поділяється на чотири групи: міри; вимірювальні перетворювачі; вимірювальні прилади; допоміжні засоби (рос. аппаратура измерительная (средства измерений)).

АПРОБАЦІЯ

    (лат. approbatio – схвалення, визнання) – перевірка на практиці в реальних умовах теоретично побудованих методів; теоре тично обґрунтованих технічних, наукових, фінансово-економічних рішень, програм або проектів (рос. апробация).

АПРОКСИМАЦІЯ

    (лат. approximare – наближати) – науковий метод, який надає можливість наближено виражати одні математичні об`єкти іншими, простішими, наприклад, криві лінії – ламаними, ірраціональні числа – раціональними, неперервні функції – многочленами тощо (рос. аппроксимация).

АТОМ

    (від грецьк. atomos – неподільний) – найменша частинка хімічного елемента, що зберігає всі його хімічні властивості. Кожному елементу відповідає певний вид атомів, будова яких визначає хімічну індивідуальність елемента. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. У цілому атом нейтральний.
    Атоми можуть існувати як у вільному стані, так і у сполученніз атомами того ж елемента або інших елементів, утворюючи молекули (рос. атом; англ. atom).

АТРИБУТ

    (даних) – параметр даних, що вказує на структурні властивості, які використовуються для встановлення сутності даних або зазначення контексту (рос. атрибут (данных); англ. attribute).

Б
БІБЛІОГРАФІЯ

    Систематизований опис, завданням якого є систематизація, аналіз, облік, пошук друкованого видання (документа) (рос. библиография).

БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННА

    Бібліотека, де документи зберігають і використовують у машиночитаній (електронній) формі, з якою
можна працювати на відстані (рос. библиотека электронная; англ. digital library).

БАГАТОПОЛЮСНИК

     Частина електричного кола, що має понад два виділені виводи (затискачі). Активний багатополюсник містить
усередині незалежні джерела енергії, дія яких взаємно не компенсується, пасивний – не містить незалежних джерел енергії (рос. многополюсник).

БАЗА ДАНИХ

    Упорядкований набір логічно взаємопов`язаних даних, організованих згідно з концептуальним структурним описом характеристик цих даних, та зв`язків між відповідними об`єктами, що використовуються спільно; призначений для гарантованого збереження значних обсягів інформації й надання доступу до неїз метою задоволення інформаційних потреб користувачів, складається з двох частин – збереженої інформації та системи управління нею, яка забезпечує ефективний доступ (рос. база данных; англ. database).

БАЗА ЗНАНЬ

    Це база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збиранням, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, який вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань. Система управління базою знань повинна забезпечити розуміння і обробку моделі, відповідної
за своєю складністю моделі, що використовується свідомістю людини (рос. база знаний).

БАТАРЕЯ

     Сукупність пристроїв одного й того самого типу, з`єднаних таким чином, що вони діють одночасно (рос. батарея; англ. bank)

БЕЗВІДМОВНІСТЬ

     Властивість об`єкта (обладнання) безперервно зберігати працездатний стан протягом певного часу або певного напрацювання (рос. безотказность).

БЕЛ

    Безрозмірна одиниця вимірювання відношення величин за логарифмічною шкалою (наприклад, енергетичних – потужності, енергії або силових – напруги, сили струму, звукового тиску). Визначається як десятинний логарифм (основа 10) безрозмірного відношення величин. Використання бела обмежене для логарифмічних рівнів відношення величини, наприклад, рівні звукового тиску (рос. бел; англ. bel).