Словарь

Х
ХВИЛЯ

  Зміна рівноважного стану середовища, яка поширюється у цьому середовищі завдяки його фізичним властивостям (рос. волна; англ. wave).

ХВИЛЯ БІЖУЧА

  Хвиля, яка переносить енергію вздовж напрямку поширення. Примітка. Величину, яка є мірою стану середовища (переміщення, напруження, деформації тощо), у випадку постійної швидкості поширення хвилі можна подати функцією F = F1(q)⋅F2(q – ct), де q – криволінійна просторова координата, вздовж якої поширюється хвиля; t – час; с – постійна швидкість поширення хвилі (рос. волна бегущая; англ. progressive wave).

ХВИЛЯ ГАРМОНІЧНА

  Хвиля, в якій усі точки середовища здійснюють гармонічні коливання (рос. волна гармоническая; англ. harmonic wave).

ХВИЛЯ ОДИНОЧНА

  Порівняно коротке збудження середовища, що не має регулярного характеру (рос. волна одиночная).

ХВИЛЯ ПЛОСКА

  Хвиля, фронт якої є площиною, перпендикулярною до напрямку поширення хвилі (рос. волна плоская; англ. plane wave).

ХВИЛЯ ПОЗДОВЖНЯ [ПОПЕРЕЧНА]

  Хвиля, напрям поширення якої колінеарний [ортогональний] траєкторіям коливних точок середовища (рос. волна продольная [поперечная]; англ. longitudinal [transverse] wave).

ХВИЛЯ СТОЯЧА

  Хвиля, в якій розташування максимумів і мінімумів переміщень коливних точок середовища зберігається незмінним у часі. Примітка. Стоячу хвилю можна розглядати як результат накладення двох однакових біжучих хвиль, які поширюються назустріч одна одній (рос. волна стоячая; англ. standing wave).

ХВИЛЯ УДАРНА (стрибок ущільнення)

  Тонка перехідна область, що поширюється з надзвуковою швидкістю, у якій відбувається різке збільшення густини, швидкості, тиску і температури речовини. Примітка. Ударні хвилі виникають при вибухах, детонації, при надзвукових рухах тіл, у фокусі лазерного променя, при потужних електричних розрядах тощо (рос. волна ударная (скачок уплотнения)).

ХВИЛЯ ЦИЛІНДРИЧНА [СФЕРИЧНА]

  Хвиля, фронт якої є циліндричною [сферичною] поверхнею, радіуси якої збігаються з напрямами поширення хвилі (рос. волна цилиндрическая [сферическая]; англ. cylindrical [spherical] wave).

Ц
ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ (продукції)

  Сукупність взаємопов`язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу. Примітки. 1. Поняття життєвого циклу продукції стосується всієї сукупності одиниць продукції однієї назви та одного позначення. 2. Умовно вважають, що на початкових стадіях життєвого циклу продукція існує як задум, вимоги технічного завдання, розроблювана технічна документація, макети, експериментальні та дослідні зразки тощо (рос. цикл жизненный (продукции)).

ЦИКЛ ОПЕРАЦІЙ (циклограма)

  Послідовність операцій, які можуть бути повторені за бажанням чи автоматично (рос. цикл операций).

ЦИКЛ РОБОЧИЙ

  Послідовність робочих станів, які проходить компонент, пристрій або апаратура (рос. цикл рабочий; англ. duty; duty cycle; load cycle).

Ч
ЧАСТИНА ЗАПАСНА (виробу)

  Складова частина виробу, призначена для заміни такої ж самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу (рос. запасная часть (изделия)).

ЧАСТИНА СКЛАДОВА (виробу)

  Виріб, призначений для виконання певних технічних функцій як частина більш складного виробу (рос. часть составная (изделия)).

ЧАСТОТА (періодичної вібрації)

  Величина, обернена до періоду вібрації (рос. частота (периодической вибрации); англ. frequency of periodic vibration).