Словарь

Ч
ЧАСТОТА ВЛАСНА (вібрації лінійної системи)

  Будь-яка з частот вільної вібрації лінійної системи. Примітка. Якщо можливі різні тлумачення, необхідно додати відповідне уточнення "власна частота консервативної системи" або "власна частота системи з лінійним демпфуванням" (рос. частота собственная (вибрации линейной системы); англ. natural frequency).

ЧАСТОТА ГРАНИЧНА (критична)

  Частота смуги пропускання, за якої згасання досягає певної величини (рос. частота граничная (критическая); англ. cut-off frequency).

ЧАСТОТА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

  Величина, обернена до періоду електричного струму. Примітка. Аналогічно визначаються частоти ЕРС, напруги, МРС, магнітного потоку, частота зміни заряду (рос. частота электрического тока).

ЧАСТОТА КОЛИВАЛЬНОГО КОНТУРУ ВЛАСНА

  Частота коливальної складової вільного струму (напруги) (рос. частота колебательного контура собственная).

ЧАСТОТА КОНДЕНСАТОРА ПОСТІЙНОЇ ЄМНОСТІ РЕЗОНАНСНА

  Частота змінної синусоїдальної напруги, за якої повний опір конденсатора постійної ємності мінімальний (рос. частота конденсатора постоянной емкости резонансная).

ЧАСТОТА КУТОВА (гармонічної вібрації)

  Похідна за часом від фази гармонічної вібрації, що дорівнює числу циклів коливань за 2π с (див. "вібрація гармонічна") (рос. частота угловая (гармонической вибрации); англ. angular frequency).

ЧАСТОТА РЕЗОНАНСНА СИСТЕМИ КОЛИВАНЬ

  Частота, під час якої виникає резонанс. Примітка. У системі з демпфуванням резонансні частоти переміщення, швидкості та прискорення відрізняються між собою (рос. частота резонансная системы колебаний; англ. resonance frequency).

ЧАСТОТА СМУГИ СЕРЕДНЬОГЕОМЕТРИЧНА

  Квадратний корінь із добутку граничних частот смуги (рос. частота полосы среднегеометрическая; англ. centre frequency).

ЧАСТОТА СТРУМУ [НАПРУГИ] РЕЗОНАНСНА

  Частота струму (напруги) під час резонансу в колі (рос. частота тока напряжения резонансная).

ЧИСЛО ХВИЛЬОВЕ

  Величина, яка дорівнює частці від ділення 2π на довжину хвилі (рос. число волновое; англ. wave number).

Ш
ШВИДКІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ

  Зміна величини параметра механіки руйнування за одиницю часу (рос. скорость нагружения).

ШВИДКІСТЬ ХВИЛІ (гармонічної)

  Швидкість поширення фронту гармонічної хвилі (рос. скорость волны (гармонической); англ. wave velocity).

ШИНА ЗБІРНА

  Провідник із малим імпедансом, до якого можуть бути приєднані декілька окремих кіл (рос. шина сборная).

ШЛАК

  Розплав або тверда речовина змінного складу, яка покриває поверхню рідкого продукту при металургійних процесах, що складається з порожньої породи, флюсів, попелу палива, сульфідів і оксидів, продуктів взаємодії матеріалів, які обробляються, і футеровки плавильних агрегатів (рос. шлак).

ШЛЯХ СТРУМУ СПЛИВУ

  Найкоротша відстань між металевими частинами, що вимірюється на поверхні ізоляції або ізолятора (рос. путь тока утечки).