Словарь

Б
БЛОК КОНДЕНСАТОРНИЙ

    Сукупність конденсаторів, об`єдна них в одному корпусі за певною електричною схемою, що має закінчене
конструктивне оформлення (рос. блок конденсаторный).

БЛОКАТОР ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

     Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для запобі гання або обмеження можливості виконання операцій одними частинами виробу при визначених станах або положеннях інших частин виробу
з метою попередження виникнення в ньому недопустимих станів або запобігання доступу до тих його частин, які перебувають під напругою (рос. блокиратор электротехнического изделия (устройства); англ. interlocking device).

БЛОКУВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

    Здійснення логічної функціїзаборони в електротехнічному виробі (пристрої) (рос. блокирование в электротехническом изделии (устройстве)).

В
ВІБРАЦІЯ

  Рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух (рос. вибрация; англ. vibration).

ВІБРАЦІЯ ВІЛЬНА

  Вібрація системи, обумовлена початковим запасом механічної енергії. Відбувається без впливу змушувальної сили чи надходження зовнішньої енергії (рос. вибрация свободная; англ. free vibration).

ВІБРАЦІЯ ГАРМОНІЧНА

  Вібрація, в якій значення величин, що її характеризують, змінюються у часі за законом Asin(ωt + ϕ), де t – час; A, ω, ϕ – постійні параметри; А – амплітуда; ωt + ϕ – фаза; ϕ – початкова фаза; ω – кутова частота (рос. вибрация гармоническая; англ. harmonic vibration).

ВІБРАЦІЯ ЗМУШЕНА

  Вібрація системи, викликана та підтримувана силовим та (або) кінематичним збудженням (рос. вибрация вынужденная; англ. forced vibration).

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ

  Метод захисту об`єкта від вібрації, здійснений за допомогою пристроїв, розташованих між джерелом збудження та об`єктом (рос. виброизоляция; англ. vibration isolation).

ВІБРОЗАХИСТ АКТИВНИЙ (ПАСИВНИЙ)

  Вібраційний захист, в якому використовують (не використовують) енергію стороннього джерела (рос. виброзащита активная (пассивная); англ. active (passive) vibration protection).

ВІДМОВА

  Подія, що полягає у втраті об`єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об`єкта. Примітка. "Відмова" є подія, на відміну від "несправності", що є станом та причиною відмови (рос. отказ; англ. failure).

ВІДМОВА ВИМУШЕНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи внаслідок порушення регламентованих для цієї системи умов виробництва (рос. отказ вынужденный (технологической системы); англ. forced failure of technological system).

ВІДМОВА ВЛАСНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи внаслідок порушення працездатності стану її елементів та (або) функціональних зв`язків між ними (рос. отказ (технологической системы) собственный; англ. inherent failure of technological system).

ВІДМОВА ЗА ВТРАТАМИ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів матеріальних чи вартісних витрат не відповідають значенням, встановленим у технічній документації (рос. отказ по затратам (технологической системы); англ. technological system failure as related to costs).

ВІДМОВА ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів чи показників якості продукції не відповідає вимогам, встановленим у нормативно-технічній і (або) конструкторській та технологічній документації (рос. отказ по параметрам продукции (технологической системы); англ. technological system failure as related to products parameters).

ВІДМОВА ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з її параметрів продуктивності не відповідає значенням, встановленим у нормативно-технічній та (або) конструкторській документації (рос. отказ (технологической системы) по производительности; англ. technological system failure as related to output).