Словарь

В
ВИД ВІДМОВИ

 Форма прояву відмови. Примітка. Видами відмови є, наприклад, обрив або закорочення кола, зміна коефіцієнта підсилення, тощо (рос. вид отказа (электротехнического изделия)).

ВИДАВЛЮВАННЯ

    Витиснення металу вихідної заготовки в порожнину та (або) отвір рівчака штампа (рос. выдавливание; англ.
extrusion).

ВИДУГА КОЛИВАНЬ

Точка середовища при стоячій хвилі, в якій розмах переміщень має максимум. Примітка. Сукупність таких
точок може утворювати лінію видуги та поверхню видуги (рос. пучность колебаний; англ. antinode).

ВИЛИВНИЦЯ

    Металева ливарна форма, в якій здійснюється формування виливка (рос. изложница; англ. casting mould).

ВИЛИВОК

    Виріб або заготовка (напівфабрикат) з розмірами, відповідними або близькими до заданих розмірів деталі, який одержано технологічним методом лиття (рос. отливка; англ. casting).

ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНІ

Вимірювання електричних і магнітних величин, параметрів електричних кіл, а такожрізних не елект-
ричних величин, які переводяться у методі вимірювань на електричні (рос. измерения электрические).

ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ

    Знаходження її кількісного значення, тобто співвідношення до одиниці вимірюваньфізич ної величини, яка визначається означеною системою, а також визначення похибки вимірювань (рос. измерения физической величины).

ВИМИКАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИ- СТРОЮ)

    Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для вмикання та вимикання одного або кількох електричних кіл (рос. выключатель электротехнического изделия (устройства); англ. onoff switch).

ВИНАГОРОДА ЛІЦЕНЗІЙНА

    Сплата за надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності, який є предметом ліцензійного договору (рос. вознаграждение лицензионное).

ВИНАХІД (корисна модель)

    Результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі техніки, технології, що відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (рос. изобретение (полезная модель)).

ВИНАХІДНИК

Фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю) (рос. изобретатель).

ВИПАДКОВА ПОДІЯ

  Подія, що за заданих умов може як відбутись, так і не відбутись, причому існує визначена ймовірність p (0 ≤ p ≤ 1) того, що вона відбудеться за заданих умов. Подія може вважатися випадковою лише в тому разі, якщо вона є масовою, яку можна повторити довільну кількість разів (рос. випадкова подія).

ВИПРОБУВАННЯ ВИБІРКОВЕ

    Випробування, що проводиться над визначеною кількістю пристроїв, вибраних з однієї партії (рос. испытание выборочное; англ. sampling test).

ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ

    Періодичне випробування пристрою або апаратури для перевірки на предмет перебування робочих характеристик у заданих межах і, за потреби, проведення необхідного налагоджування (рос. испытание эксплуатационное; англ. maintenance test).

ВИПРОБУВАННЯ НА ВИТРИВАЛІСТЬ

    Випробування пристрою за певних умов роботи, протягом певного часу, з певною метою. Примітка. Ці умови можуть включати у себе короткізамикання, перенапруги, вібрації, ударне навантаження (рос. испытание на выносливость; англ. endurance test).