23 Октября 2020

Автоматизация не избежна

Опубликовал user-name Д.О. Дубровин
Garage - это проект, который позволит водителям очень быстро найти подходящее СТО и забронировать себе место на конкретное время. Соответственно это поможет владельцам СТО автоматизировать свой бизнес и прозрачно наблюдать за работой своего сервиса
11 Июля 2019

What are GEO Protocol’s features? This video will give you a short overview

Опубликовал user-name geoprotocol
What are GEO Protocol`s features? This video will give you a short overview...
3 Июля 2019

Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! Запрошуємо Вас до участі в черговому випуску інтернет-конференції на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

Прийом матеріалів до 9 липня 2019 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи (секції):

1. Інформаційні системи і технології.

 • Теоретичні основи інформатики та кібернетики 
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 
 • Системи та процеси керування 
 • Комп`ютерні системи та компоненти 
 • Інформаційні технології 
 • Автоматизація процесів керування 
 • Системи автоматизації проектувальних робіт 
 • Системи захисту інформації
 • Інформаційна безпека
 • Управління проектами і програмами 
 • Системи та засоби штучного інтелекту 
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 
 • Медична та біологічна інформатика і кібернетика 
 • Соціальна інформатика

2. Економічні науки. 

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
 • Економіка та управління національним господарством 
 • Економіка та управління підприємствами 
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
 • Гроші, фінанси і кредит 
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
 • Статистика

3. Технічні науки.

 • Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
 • Машинознавство
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні
 • Галузеве машинобудування
 • Електротехніка
 • Прилади
 • Радіотехніка та телекомунікації
 • Енергетика
 • Металургія
 • Хімічні технології
 • Технологія харчової та легкої промисловості
 • Транспорт
 • Будівництво
 • Безпека життєдіяльності
 • Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.

Нашим збірникам матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій присвоюється номер ISSN та включаються до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI".

Детальну інформацію щодо умов участі в Інтернет-конференції розміщено на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

2 Июля 2019

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права”

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Организаторы: Центр фінансово-економічних наукових досліджень

Всі учасники конференції отримають:

1) програму конференції (у разі необхідності);

2) сертифікат учасника (у разі необхідності);

3) друкований збірник конференції (у разі необхідності);

4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua.

5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національною економікою.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Національна безпека та оборона в умовах кризових явищ.

6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.

7. Економіка сільського господарства і АПК.

8. Екологічна економіка і сталий розвиток.

9. Енергоефективність економіки.

10. Економіка торгівлі та послуг.

11. Економіка промисловості.

19 Июня 2019

Our financial system is still fragmented. Is there a solution?

Опубликовал user-name geoprotocol

Recently humanity has witnessed the explosive progress of information technologies that have revolutionized many aspects of human life. But the financial sphere remains to a large extent at the level, it was almost a century ago.

This technological dissymmetry cannot go on. Following the Internet of Information, the Internet of Value must come true, where the transfer of value will be performed as rapidly, easily, and cost-effective as the transfer of bits and bytes of data is performed today. The entire global economy, including every actor, will feel the results of the network effect.

But still, the inertia of certain traditional market players, as well as lack of a universal technology hinders the possibility to easily combine into a global network of networks of different value registries, both traditional and new ones.

19 Июня 2019

Эффект Интернета Ценностей для мировой экономики

Опубликовал user-name geoprotocol

Почему даже несмотря на появление новых технологий (как информационных – передачи данных, так и финансовых – блокчейн и криптовалюты) мир современных финансов до сих пор находится на стадии изолированности различных сетей создания, хранения, передачи и обмена ценностями? Почему, войдя в эпоху быстрого, легкого, эффективного и дешевого обмена информацией (Интернет), мы до сих пор не вошли в эпоху Интернета Ценности?

Недавно человечество стало свидетелем взрывного прогресса информационных технологий, которые произвели революцию во многих аспектах человеческой жизни. Но финансовая сфера остается, в значительной степени, на уровне, который был почти столетие назад.

Этот технологический дисбаланс не может продолжаться дальше. Вслед за интернетом информации должен появиться Интернет Ценностей (Internet of Value), где передача ценности будет выполняться так же быстро, легко и экономически эффективно, как передача битов и байтов данных сегодня. Вся мировая экономика, включая каждого ее участника, почувствует результаты сетевого эффекта от этого.

30 Мая 2019

GEO Protocol, a fintech startup aiming to merge blockchain-based ecosystems with traditional finance, has recently published its whitepaper

Опубликовал user-name geoprotocol для user-name GeoProtocol

GEO Protocol, a fintech startup aiming to merge blockchain-based ecosystems with traditional finance, has recently published its whitepaper.

The 20-page document explains the main idea and technical components of the project, a brief market overview, a description of the GEO ecosystem, and a high-level explanation of GEO Protocol’s economic and participant incentivization model.

It also suggests a number of additional use cases for the project’s open-source technology such as payment systems, cross-border payments, IoT solutions, clearing systems, cross-chain DEX and arbitrage systems, clearing systems, and local currencies.

The only components that are absent from the whitepaper concern the business model and investor information, but the team says it can submit these materials upon request for interested parties.

GEO Protocol is an open-source layer 2 protocol solution that enables creation and provides interoperability of value transfer networks in a lightweight, cost-efficient, and scalable way.

30 Мая 2019

Финтех-стартап Geo Protocol опубликовал свой White Paper

Опубликовал user-name geoprotocol для user-name GeoProtocol

GEO Protocol – финтех-стартап, призванный объединить экосистемы, основанные на технологии блокчейн, с традиционной финансовой системой, недавно опубликовал свой whitepaper.

 Двадцатистраничный документ объясняет основную идею и дает техническое описание проекта, краткий обзор рынка, описание экосистемы GEO, высокоуровневое объяснение экономической модели, а также модели стимулирования участников сети GEO Protocol.

 В документе также предлагается ряд дополнительных вариантов использования технологии с открытым исходным кодом проекта, таких как: платежные системы, трансграничные платежи, IoT-решения, клиринговые системы, децентрализованные кросс-чейн биржи и арбитражные системы, клиринговые системы, локальные валюты и т.д.

В whitepaper в целом отсутствует инвестиционная и бизнес-части, но команда сообщает, что готова предоставить соответствующие материалы по запросу для заинтересованных лиц или организаций.

21 Мая 2019

Эффект Интернета Ценностей для мировой экономики

Опубликовал user-name geoprotocol

Почему даже несмотря на появление новых технологий (как информационных – передачи данных, так и финансовых – блокчейн и криптовалюты) мир современных финансов до сих пор находится на стадии изолированности различных сетей создания, хранения, передачи и обмена ценностями? Почему, войдя в эпоху быстрого, легкого, эффективного и дешевого обмена информацией (Интернет), мы до сих пор не вошли в эпоху Интернета Ценности?

Недавно человечество стало свидетелем взрывного прогресса информационных технологий, которые произвели революцию во многих аспектах человеческой жизни. Но финансовая сфера остается, в значительной степени, на уровне, который был почти столетие назад.

Этот технологический дисбаланс не может продолжаться дальше. Вслед за интернетом информации должен появиться Интернет Ценностей (Internet of Value), где передача ценности будет выполняться так же быстро, легко и экономически эффективно, как передача битов и байтов данных сегодня. Вся мировая экономика, включая каждого ее участника, почувствует результаты сетевого эффекта от этого.

21 Мая 2019

Как сделать оплату любым активом: цифровым либо физическим

Опубликовал user-name geoprotocol

Не только блокчейн-экосистемы, но и вся современная экономика страдает от проблемы недостаточности совместимости и взаимодействия. Но уже появляются технологические решения, призванные ее решить. К ним относится такие проекты как Interledger и GEO Protocol.

Рынок – это прежде всего обмен ценностями. Причем ценность может принимать различные формы, порой весьма разнородные: это могут быть физические товары, услуги, фиатные деньги, криптовалюты, недвижимость, промышленные активы, долговые обязательства, права владения (например, акции) и т.д.

И именно в силу этой их разнородности весьма сложно совершать непосредственный обмен между всеми ими. Поэтому в современной экономике существуют различные рынки для обмена тех или иных видов носителей ценности. Например, рынки физических товаров, рынки услуг, фондовые рынки, рынки финансовых инструментов и долговых обязательств, рынки недвижимости и промышленных активов… Наконец рынок криптовалют, который сам по себе довольно сегментирован из-за отсутствия интероперабельности между разными блокчейн-проектами.

10 Мая 2019

GEO Pay – локальная платежная P2P-система с интеграцией в глобальный Интернет Ценности

Опубликовал user-name geoprotocol для user-name GeoProtocol

Стартап GEO Protocol в течении последних трех лет занимается разработкой собственной технологии: протокольного решения для Интернета Ценности – глобальной сети для передачи и обмена любыми активами и их эквивалентами; инновации, объединяющей сферы криптовалют и традиционных финансов. В ближайшем будущем это может изменить мир денег так же, как обычный интернет изменил мир обмена информацией.  И вот недавно стартап получил инвестицию от известного американского фонда.

10 Мая 2019

GEO Pay: a local P2P payment system with integration into the global Internet of Value

Опубликовал user-name geoprotocol для user-name GeoProtocol

The GEO Protocol startup has been developing its own technology for the last three years: a protocol solution for the Internet of Value – that is, a global network for transfer and exchange of any assets and their equivalents, an innovation that is meant to merge traditional finance and cryptocurrency realms. In the near future this can change the world of money just as the ordinary internet has changed the world of information exchange. And recently, the GEO startup received an investment from a known US fund.

The GEO technology itself is very flexible and versatile, and is suitable not only for integrating existing solutions and services into the global network, but also for developing completely new fintech solutions from scratch.