13 Апреля 2019

Моральні принципи Освіти - Виховання

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні моральні принципи освіти - виховання

Моральні принципи освіти - виховання

   «Управлять можно только Добродетелью,         «Безнравственность Сердца -

      а не Душевными недугами»                                 свидетельствует об ограниченности Ума»

(Анри́-Бенжаме́н Конста́н де Ребе́к)                           (Сенека)

 

         Мораль (лат. moralis – моральний) – система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості. Її основу становлять переконання, звичаї, традиції, громадська думка. Вона охоплює всі сфери суспільного буття: ті, що регулюються державою (політика, виробництво, соціальна сфера, сім’я тощо), і ті, які держава чи громадські організації не регулюють (дружба, любов, товаришування, побут).

12 Апреля 2019

Состоялась конференция

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
11 апреля 2019 г. состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы модернизации негосударственного образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики», посвященная 30-летию Межрегиональной Академии управления персоналом. Соорганизатором мероприятия выступила общественная научная организация «Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению». Организовала конференцию Межрегиональная Академия управления персоналом.
11 Апреля 2019

ХТО НАВЧИТЬ ПРОФЕСОРА- ЯКИЙ НАВЧАЄ СТУДЕНТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні книги для Професора

ХТО НАВЧИТЬ ПРОФЕСОРА, ЯКИЙ НАВЧАЄ СТУДЕНТА?

 

Не секрет, що сьогодні підготовка вузівського викладача у нас в країні організована на досить низькому рівні. Педагогіка вищої школи практично відсутня. „Майстри педагогічної робо­ти" виникають і само освічуються сти­хійно, шукаючи свій шлях „у темряві" останніх досягнень науки і техніки, лек­торської майстерності й ораторського мистецтва, психологічних і філософсь­ких напрямків, економічних течій і власного світогляду. Конструктивно допомогти викладачам можуть кібернетично-акмеологічні автома­тизовані робочі місця (КА-АРМ).

КА-АРМ педагога-професора — це інноваційний програмно-технічний, інтелектуально-інформаційний та експертно-аналітичний комплекс комп’ютерних засобів, «наповне­ний» знаннями як із предметної га­лузі конкретного фахівця, так й із сфе­ри основних загальнолюдських понять (філософія, педагогіка, мистецтво, лек­торська майстерність, економіка, інформатика, кібернетика, математика, акмеологія тощо).

11 Апреля 2019

Технологія кіберакмеологічної нейропедагогіки

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна технологія кіберакмеологічної нейропедагогіки

Кіберакмеологічна нейропедагогічна технологія

            Головна мета кібернетично-акмеологічної акме- нейропедагогіки - застосування комп’ютерних інноваційних технологій для автоматизації проблем нейропедагогіки з метою виявлення ефективних та оптимальних методик, алгоритмів, програм розвитку, виховання, удосконалення та самовдосконалення акме- людини. Авторська методика якісної освіти та виховання базується на технології під назвою кіберакмеологічна нейропедагогіка, яка дозволяє реалізувати перелічені проблеми на основі розробляємої фахівцями Української Академії Акмеології – Кібернетично Акмеологічної Медико-Біологічної Експертно-Аналітичної Гомеостазної Системи. Система аналізує зовнішні і внутрішні параметри, що характеризують стан Людини і робить наголос на «лікарняних засобах», які первинно закладені у організм кожної людини, так званому «Коді акме- здоров’я людини». Система «будує» індивідуальний паспорт здоров’я, патології, аномалії людини і видає їй рекомендації, технології, методики, програми, алгоритми щодо того, як  стати акме- здоровою, як підтримувати своє акме- здоров’я, що треба робити, якщо людина хворіє.

10 Апреля 2019

Готовится к выпуску сборник трудов по PR и журналистике

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
    Во второй половине  2019 года будет издан  17  номер сборника  «PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов». Это сборник научных трудов при центре ЮНЕСКО по журналистике  и коммуникации и кафедре ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе КазНУ им. аль-Фараби. На конкурсной основе принимаются научные работы на казахском, русском, английском, немецком  языках. Срок сдачи статей в 17 номер — по 26 мая 2019 г. Сборники научных статей выходят 2 раза в год. В феврале  2019 г. вышел в свет 16 номер  сборника «PR и СМИ в Казахстане.Сборник научных трудов». В сборнике опубликованы статьи по медиаграмотности и медиаобразованию, PR, коммуникациям, вопросам гуманитарных наук. В сборнике имеется специальная глава «Научное творчество молодых», где опубликованы интересные работы молодого поколения разных стран. В 16 номере — статьи на казахском, русском и английском языках из Казахстана, России, Украины
10 Апреля 2019

Украинский школьник создал очки для слепых

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Школьник из Днепра Игорь Шибка разработал уникальные очки для слепых. Суть разработки заключается в том, что встроенные в очки камеры сканируют информацию о расстоянии, преградах и барьерах на пути человека и передают с помощью наушников информацию напрямую пользователю.

“Очки оснащены ультразвуковым датчиком дальности. Он измеряет расстояние до препятствия, а контроллер получает и обрабатывает эти данные. К системе можно подключить наушник или динамик. После обработки данных с датчика очки извещают человеку моим голосом расстояние до препятствия. Все голосовые сообщения записаны в микросхему памяти. Объем памяти составляет 62 кБ. Вычислительный блок или плата контроллера собрана на базе контроллера Atmega 328, он собирает данные с ультразвукового датчика”, – пояснил суть работы очков для незрячих изобретатель.

Как говорит сам Игорь Шибка носить прибор можно не только на очках, но и на одежде. Но все же рекомендуется крепить камеры именно на дужки очков, чтобы они лучше различали препятствия и считали расстояние.

8 Апреля 2019

Технологія застосування динамічних кіберакмеологічних автоматизованих робочих місць особистості

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна технологія проектування ОС

                Генетичні кіберакмеологічні автоматизовані робочі місця (АРМ) – менеджери (ГКА АРМ-М) – це засоби обчислення задач оптимізації, в основі яких лежать еволюційні принципи, тобто, зазвичай є деяка функція від декількох змінних (цільова функція), для якої потрібно знайти максимум (мінімум).

                Параметри функції – це генетичний матеріал – гени. А сукупність генів, як відомо, утворюють хромосому (набір параметрів), яка в свою чергу і характеризує будь-яку особистість.

                 Таким чином, підставляючи параметри у цільову функцію (ЦФ) – отримаємо якесь значення.

                Генетичні алгоритми (ГА), на основі яких функціонують ГКА АРМ-М, працюють з множиною варіантів (способів) проектування ГКА АРМ-М, які у подальшому можна оцінити специфікацією з метою прийняття рішення, який варіант краще (ефективніше). Варіанти «перемішуються» між собою за допомогою генетичних операторів (ГО), а вибір найкращих варіантів здійснюється у відповідності до ефективної стратегії. Потім сформовані варіанти знову оцінюються ГА, і знову обчислюються найкращі для наступного «перемішування» і вибору найефективніших і т.д.

8 Апреля 2019

Концепція гендерно-статевої акмеології гармонійної людини

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- концепція: «Три «П» + Три «С»

          «Нет ничего болем рабського, чем роскошь и нега,

                  И  ничего более царственного, чем Труд»          

                               (А.Македонский  536 - 323 рр до н.е.- ученик Аристотеля)

 

                «Скоріше тіло залишиться без тіні, ніж обдарованість без заздрощів»

8 Апреля 2019

Статево-гендерно-етасологічна акмеологія та нейропедагогіка

Опубликовал user-name В. Антонов

Етологічна і етасологічна акмеологія

Статево-гендерно-етасологічна акмеологія та нейропедагогіка

        

            Автором досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою нейропедагогіки і кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатично-ергономічної аналітичної інформаційної системи. Автор у своїх дослідженнях використовує основи акмеології, кіберакмеології та такої науки, як нейропедагогіка, це міждисциплінарні інноваційні науки і технологія розвитку і виховання людини; нові наукові теоретичні, емпіричні і практичні, дані стосовно різних типів функціональної організації мозку у юнаків і юнок; нові знання про функціональний розвиток мозку дитини і дорослого; нові стратегії експериментального дослідження активного і змістовного відношення особи до життєдіяльності; нові наукові програми, методики, технології роботи з людиною; нові нейропсихологічні методи діагностики та прогнозу психічного розвитку; нові форми психологічної корекції поведінки дитини і дорослого на основі творчої педагогіки для розкриття креативних можливостей людини; нові наукові підходи до гендерного навчання і виховання у родині, дошкільних установ, школах, Вузах, установ післядипломної освіти та неперервного навчання і самонавчання; базова наука, що об’єднує такі науки як: нейроанатомія;  нейробіологія; нейроморфологія; нейропсихологія; нейрофізіологія; нейрогенетика; психогенетика;

8 Апреля 2019

Приглашаем на семинар

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
    Кафедра профессионального образования и управления учебным заведением "ВУЗ МАУП " приглашает на обучающий семинар «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОБЩЕНИЯ КАК ИСКУССТВО ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИУМЕ»
7 Апреля 2019

Майстер - клас з проблеми формування особистості Журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Майстер - клас в Українській Академії Акмеології з проблем: формування особистості Журналіста

Майстер - клас  з проблеми формування особистості Журналіста

(Майстер - клас  в Українській Академії Акмеології з проблем: формування особистості Журналіста; емпатійних взаємовідносин журналіста та експерта; статево-гендерні особливості журналістики).

 

         В Українській Академії Акмеології - започатковано  майстер-клас для журналістів  (керівник професор – Антонов В.М.) на тему: «Формування Особистості журналіста України».

Розглядаються питання:

 • Журналіст – мозок, душа та інтелект української нації;
 • Національна спільнота журналістів України;
 • Гено – нейро- психологічна домінанта журналіста;
 • Акме- національна співпраця журналістів – головний руший гармонізації суспільства;
 • Гендерно – статева і вікова компонента якості в роботі журналістів;
 • Самовдосконалення, само- освіта, само- виховання журналіста;
 • Емпатійність взаємовідносин журналіста та експерта;
 • Концепція «3 П + 3 С: порядність, патріотизм, професіоналізм; санологія, собріологія, соціологія» - в роботі журналіста.

         В Украинской Академии Акмеологии и в НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» также проводятся научно-инновационные теоретико-практические исследования по формированию гармонической личности, в частности по формированию емпатийності взаимоотношений журналиста и експерта.

7 Апреля 2019

Обдарована особистість - Інноваційна технологія дослідження і виявлення

Опубликовал user-name В. Антонов

ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ: ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА КОМП»ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

В.М.Антонов

Національний Технічний Університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Українська Академія Акмеології   

 

ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ:

 ІННОВАЦІЙНА КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА КОМП»ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

 «Читал и слышал я не раз,

что гений спит в любом из нас.

А также в каждом есть тупица.

Вот этому как раз не спится»

(Сергей Сатин).

 

            Автором здійснюється аналіз сучасного стану / підходу до проблеми обдарованості / геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей людини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія. Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності. Предмет дослідження - прогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення генотипу людини (онто- і філо- ґенезу).  Об’єкт дослідження-особистості української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо.

5 Апреля 2019

Інноваційна технологія відкриття медіа на основі комп’ютерної акме- системи

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в журналістиці і PR-менеджменті"відкриття" медіа

           

            Інноваційна технологія «відкриття» медіа на основі комп’ютерної онтологічної епістомологічної знання-орієнтовної системи

 

Вирішили «відкрити» медіа: с чого починати»? Класична технологія будь-якого початку в роботі над новим проектом полягає у наступному:

 1. спробувати зрозуміти проблему;
 2. складання плану зрозумілої для вирішення проблеми;
 3. виконувати цей план;
 4. оцінювати та адаптувати проект;
 5. модернізувати та поліпшувати до певної міри;
 6. утілізувати з метою вдосконалення на основі нових знань.

 

Авторська неокласична технологія-методика нашої команди стосовно «відкриття» медіа полягає в наступному:

 1. Визначення Мети (теми, ідеї) проекту з урахуванням інтуїтивно-відомих нейро- індивідуальних генно- потенційно-ресурсних можливостей Особи, яка планує (вирішила) «відкрити» медіа (персональний генотип ідеолога медіа) та його освітньо-виховних, статусних, іміджевих, вікових, статево-гендерних здобутків (онто- генетичні надбання).
 2. Визначення власних акмеологічних рис (акме- філо-, онто- генез ідеолога проекту) для профпридатності до реалізації вибраної Мети на основі тестування (психо- нейро- фізіологічного, духовного, креативного), діагностики (приборної і апаратурної), smart- соціо логістики тощо.
 3. Вибір та формування професійної емпатійної команди (когнітологів, виконавців, «критиків», модернізаторів тощо) для реалізації визначеної мети з урахуванням квадровості (нейро- психо- відповідності) соціотипів членів команди та розподіл функцій між ними у відповідності до їх індивідуальних рис (4500 персональних характеристик) за допомогою акмеологічних алгоритмів тестування та діагностики на профпридатність для реалізації визначеної мети.
 4. Індивідуальна акме- освіта та акме- «виховання» (онтологічна, холіцистична, акмеологічна тощо) гіпотетично сформованої команди для практичної реалізації визначеної мети з урахуванням персональних психо-генно- фізіологічних рис членів команди на основі їх стресовості, амбітності, когнітологічності, порядності, підготовленості, стану їх професіонального здоров’я, відношення до наркотиків типу куріння, алкоголю тощо.
 5. Перерозподіл обов’язків (при необхідності) між членами команди стосовно функцій для практичної реалізації визначеної мети або їх заміна на інші кандидатури з урахуванням критеріїв до спеціалізації функцій за бажаних фахівців для реалізації проекту.
 6. Обов’язкове затвердження (бажано нотаріально-письмове) стосовно розподілу фінансових прибутків від реалізації проекту між членами команди.
 7. Консультації з акме- експертами стосовно вибраної технології і інструментарію для реалізації Мети.
 8. Пошук і вибір якісного забезпечення для реалізації інноваційного проекту, включаючи і фінансове, і вікове, і статеве, і освітнє, і фахове, і етносне, і соціо- екологічне, і політичне, і статусне і багато іншого.
 9. Розробка планів реалізації мети: оперативного, тактичного, довгострокового.
 10. Формування методології передбачення перешкод реалізації мети, майбутніх спонсорів, меценатів, інвесторів, фінансових доходів і прибутків
 11. Розрахунок життєвого циклу проекту від його ідеї, стартапу, пілотного проекту, терміну практичного існування, модернізації, утилізації та створення нового проекту на основі нової ідеї, технології, інструментарію тощо.
 12. Розробка проектно-конструкторської документації (при необхідності): технічна пропозиція, аванпроект, технічне завдання, техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план тощо.
 13. Практична реалізація проекту.
 14. Якісне просування проекту (хостінг, промоушен, інтернетика, ЗМІ, Facebook, Youtube and so on).
 15. Постійно-динамічне поточне вдосконалення, модернізація власного проекту та моніторинг інноваційних технологій та інструментарієв реалізації світових стандартів аналогічних проектів з метою їх використання для власного проекту ММ.

          При цьому, бажано не забувати відомий вислів древніх мудреців: «Человек только тогда смотрит правде в глаза, когда она ему приятна, а именно это и позволяет ему принимать ошибочные решения, которые ему комфортны и которые ведут к внутреннему согласованию с его внутренним миром (консонанс)».

5 Апреля 2019

Інноваційна акмеологія- математика та кіберакмеологія

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна кіберакмеологія в життєдіяльності людини

Інноваційна акмеологія, математика та кіберакмеологія

         Кібернетична акмеологія (КА) - це комп`ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної  ІС З метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності; це також, системна комп`ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей.

Концепція  кіберакмеології. Вона полягає у теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості на основі сучасних інформаційних технологій (ІТ), за рахунок методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу.

5 Апреля 2019

Роботам создали искусственные мышцы

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Китайские ученые выявили уникальные свойства паучьего шелка, который может растягиваться и принимать прежнюю форму под действием определенной силы. При этом волокна шелка обладают особой прочностью и практически не рвутся.  Об этом открытии сообщил профессор профессор MIT Маркуса Бюлера, заведующий кафедрой гражданского и экологического инжиниринга Университета науки и технологии Хуачжун в Ухане, Китай.

«Мы хотели изучить влияние влажности на драглайн паучьего шелка. Для этого подвесили груз на шелк, чтобы создать своего рода маятник, и поместили его в камеру, где могли контролировать относительную влажность внутри. Когда мы увеличили влажность, маятник начал вращаться. Этого мы не ожидали», - говорит Маркус Бюлер.

Это открытие может заинтересовать инженеров-роботехников, которые могут использовать нити паучьего шелка в создании искусственных мышц для роботов, и контролировать их сокращение за счет повышения или понижения влажности.